ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13; 13.060.30                                                                                                                    Říjen 2008

Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství
odpadních vod

ČSN 75 0161

 

 

Water management - Terminology in waste water engineering

 

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81756


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

3.1       Všeobecné a základní termíny.......................................................................................................................................... 7

3.2       Stokové systémy a kanalizační přípojky........................................................................................................................ 13

3.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

3.2.2    Hydrologie stokových systémů....................................................................................................................................... 15

3.2.3    Navrhování stokových systémů....................................................................................................................................... 18

3.2.4    Hydraulika stokových systémů........................................................................................................................................ 19

3.2.5    Objekty stokových systémů a kanalizačních přípojek................................................................................................. 21

3.2.6    Obsluha údržba stok......................................................................................................................................................... 28

3.3       Čištění odpadních vod...................................................................................................................................................... 30

3.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 30

3.3.2    Množství a jakost odpadních vod.................................................................................................................................... 34

3.3.3    Metody, charakteristiky čištění odpadních vod a vlivy na životní prostředí............................................................... 36

3.3.4    Předčištění a primární čištění......................................................................................................................................... 45

3.3.5    Čištění odpadních vod imobilizovanými systémy........................................................................................................ 50

3.3.6    Aktivace; čištění aktivovaným kalem.............................................................................................................................. 53

3.3.7    Ostatní způsoby čištění odpadních vod......................................................................................................................... 60

3.3.8    Kalové hospodářství......................................................................................................................................................... 63

3.3.9    Plynové hospodářství........................................................................................................................................................ 70

Příloha A (informativní) Abecední rejstřík českých termínů................................................................................................... 71


Strana 3

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrologie (v revizi)

ČSN 75 0000 Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0120 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky (v návrhu)

ČSN 75 0121 Vodní hospodářství - Terminologie vodních toků

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Jezy

ČSN 75 0124 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží

ČSN 75 0125 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky - Přehrady

ČSN 75 0129 Vodní hospodářství - Názvosloví vodních cest

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství - Názvosloví hydromeliorací (v revizi)

ČSN 75 0142 Vodní hospodářství - Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN 75 0150 Vodní hospodářství - Názvosloví vodárenství

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

ČSN 75 6190 Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6261 Dešťové nádrže

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

ČSN 75 6505 Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod - Všeobecné požadavky

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny

ČSN 75 7346 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek

ČSN EN 12255-3 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

ČSN EN 12255-4 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

ČSN EN 12255-5 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

ČSN EN 12255-6 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

ČSN EN 12255-11 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje

ČSN EN 12255-12 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

ČSN EN 12255-15 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

ČSN EN 12255-16 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

ČSN EN 12566-1 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky


Strana 4

ČSN CEN/TR 12566-2 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

ČSN EN 12566-3 (75 6404) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN EN 12832 (75 0178) Charakterizace kalů - Využití a odstraňování kalů - Slovník

ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN EN 1825-1 (75 6553) Lapáky tuků - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

ČSN EN 1825-2 (75 6553) Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy

ČSN EN 12050-1 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi

ČSN EN 12050-2 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií

ČSN EN 12050-3 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

ČSN EN 12050-4 (75 6762) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná klapka pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

ČSN EN 13508-1 (75 6901) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13508-2 (75 6901) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

ČSN EN 14654-1 (75 6902) Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 1: Čištění stok

Souvisící TNV

TNV 75 0126 Vodní hospodářství - Názvosloví pro pozorování a měření konstrukcí vodních děl

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6262 Odlehčovací komory

TNV 75 6611 Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení - Stanovení v čisté vodě

TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Pneumatická aerace

TNV 75 6614 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Mechanická aerace

TNV 75 6616 Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

POZNÁMKA Odvětvové normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.


Strana 5

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Míkovcová


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma určuje základní termíny a jejich definice v oboru inženýrství odpadních vod (kanalizace).

Norma má sloužit jako pomůcka pro správné používání jednotlivých termínů a definic inženýrství odpadních vod jak pro projektanty a příslušné úřady, tak i pro investory, vlastníky, dodavatele, provozovatele kanalizace (tj. stokových systémů a čistíren odpadních vod (dále jen čistíren)) a ostatní odbornou veřejnost.

Norma přímo přebírá všechny termíny a definice dvou názvoslovných evropských norem zavedených do české normalizační soustavy: ČSN EN 752, používané pro odvodňovací systémy vně budov, ČSN EN 1085, používané pro čištění odpadních vod, a některé termíny z dalších evropských norem zavedených do soustavy ČSN. Tyto termíny a definice norma doplňuje o zbývající popř. i další, které jsou nutné pro ucelenou terminologii oboru inženýrství odpadních vod a jeho rozvoj. Norma obsahuje příslušné anglické, francouzské a německé ekvivalenty pouze u termínů převzatých z ČSN EN, u ostatních termínů pouze anglické ekvivalenty.

Termíny jsou rozděleny do jednotlivých oddílů a kapitol podle věcné příslušnosti. Obdobné je i uspořádání uvnitř kapitol.

V informativní příloze A je uveden úplný abecední rejstřík českých termínů.

Termíny a definice týkající se vnitřní kanalizace jsou uvedeny v ČSN EN 12056-1 až 5 a ČSN 75 6760.

POZNÁMKA Definice a abecední rejstříky anglických, francouzských a německých termínů podle ČSN EN 1085 zůstanou uvedeny pouze v ČSN EN 1085.-- Vynechaný text --