ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                            Srpen 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Vápno

ČSN
EN 12518

75 5850

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - High-calcium lime

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Chaux

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Weisskalk

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12518:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12518:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12518 (75 5850) z dubna 2001.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81530


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12485 zavedena v ČSN EN 12485 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno a polovypálený dolomit - Metody zkoušení

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k příloze A.2.1 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                        EN 12518
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   
Leden 2008

ICS 71.100.80                                                                                                         Nahrazuje EN 12518:2000

Chemické výrobky používané pro úpravu vody k lidské spotřebě - Vápno

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - High-calcium lime

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Chaux

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Weisskalk

Tato evropská norma byla schválena CEN 30. listopadu 2007.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 12518:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 9

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 11

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o vápnu........................................................................................................ 13

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12518:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 12518:2000.

Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12518:2000 jsou tyto:

zrušení odkazu na směrnici EU 80/778/EEC z 15. července 1980 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

Změnilo se určování a třídění výrobků:

      Třída: použita pro seskupování vlastností hlavní složky chemikálie (tabulka 1);

      Stupeň (čistoty): použit ve vztahu k úrovni příměsí (tabulky 2 a 3);

      Druh: použit pro různé úrovně chemických ukazatelů (tabulka 4).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro vápno používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti vápna a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro vápno. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Stanoví také pravidla pro bezpečné zacházení a používání (viz příloha B).-- Vynechaný text --