ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                          Červen 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
v plaveckých bazénech - Kyselina chlorovodíková

ČSN
EN 15514

75 5653

 

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrochloric acid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau des piscines - Acide chlorydrique

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Salzsäure

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15514:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15514:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81180


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 939 zavedena v ČSN EN 939 (75 5838) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                          EN 15514
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Říjen 2007

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech -
Kyselina chlorovodíková

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrochloric acid

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau des piscines - Acide chlorydrique

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Salzsäure

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-09-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 15514:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Složení obchodního výrobku............................................................................................................................................. 7

4.3       Hlavní a vedlejší příměsi................................................................................................................................................... 7

4.4       Chemické ukazatele........................................................................................................................................................... 7

5          Metody zkoušení ................................................................................................................................................................. 7

6          Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 7

6.1       Způsoby dodání................................................................................................................................................................... 7

6.2       Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU (67/548/EEC)................................................................. 8

6.3       Přepravní předpisy a označování..................................................................................................................................... 8

6.4       Označení............................................................................................................................................................................... 8

6.5       Skladování............................................................................................................................................................................ 8

6.5.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

6.5.2    Dlouhodobá stálost............................................................................................................................................................ 8

6.5.3    Skladovací podmínky.......................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o kyselině chlorovodíkové........................................................................... 9

A.1       Původ..................................................................................................................................................................................... 9

A.1.1   Suroviny................................................................................................................................................................................. 9

A.1.2   Způsob výroby...................................................................................................................................................................... 9

A.2       Použití.................................................................................................................................................................................... 9

A.2.1   Funkce................................................................................................................................................................................... 9

A.2.2   Forma použití....................................................................................................................................................................... 9

A.2.3   Dávka při úpravě.................................................................................................................................................................. 9

A.2.4   Způsob použití..................................................................................................................................................................... 9

A.2.5   Vedlejší účinky..................................................................................................................................................................... 9

A.2.6   Odstranění přebytku výrobku............................................................................................................................................. 9

Příloha B (normativní) Všeobecná bezpečnostní pravidla..................................................................................................... 10

B.1       Pravidla pro bezpečné zacházení a používání.............................................................................................................. 10

B.2       Postup při nehodě............................................................................................................................................................. 10

B.2.1   První pomoc........................................................................................................................................................................ 10

B.2.2   Náhodný únik..................................................................................................................................................................... 10

B.2.3   Požár.................................................................................................................................................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15514:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakákoli nebo všechna tato patentová práva.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené pro plavecké bazény:

a)    tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v  zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro kyselinu chlorovodíkovou používanou pro úpravu vody v plaveckých bazénech. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající analytické metody pro kyselinu chlorovodíkovou. Poskytuje informace o jejím použití při úpravě vody v plaveckých bazénech. Stanoví také pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání kyseliny chlorovodíkové (viz příloha B).-- Vynechaný text --