ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                          Červen 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný

ČSN
EN 15482

75 5896

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium permanganate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Permanganate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumpermanganat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15482:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 15482:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81175


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod - Stanovení arsenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 3856-2 zavedena v ČSN ISO 3856-2 (67 3035) Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu „rozpustných“ kovů - Část 2: Stanovení antimonu - Metoda plamenové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s Rhodaminem B

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 dosud nezavedena

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod - Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15482
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              
Listopad 2007

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Manganistan sodný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Sodium permanganate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Permanganate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumpermanganat

Tato evropská norma byla schválena CEN 23. září 2007.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                             Ref. č. EN 15482:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

3.1       Identifikace........................................................................................................................................................................... 7

3.2       Obchodní formy................................................................................................................................................................... 8

3.3       Fyzikální vlastnosti.............................................................................................................................................................. 8

3.4       Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................... 9

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Složení obchodního výrobku............................................................................................................................................. 9

4.3       Hlavní a vedlejší příměsi................................................................................................................................................... 9

4.4       Chemické ukazatele........................................................................................................................................................... 9

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 10

5.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 10

5.2       Analýzy................................................................................................................................................................................. 11

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 14

6.1       Způsoby dodání................................................................................................................................................................. 14

6.2       Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU......................................................................................... 14

6.3       Přepravní předpisy a označování.................................................................................................................................... 14

6.4       Označení............................................................................................................................................................................. 14

6.5       Skladování.......................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o manganistanu sodném........................................................................ 16

A.1       Původ................................................................................................................................................................................... 16

A.1.1   Suroviny............................................................................................................................................................................... 16

A.1.2   Způsob výroby.................................................................................................................................................................... 16

A.2       Použití.................................................................................................................................................................................. 16

A.2.1   Funkce................................................................................................................................................................................. 16

A.2.2   Forma použití...................................................................................................................................................................... 16

A.2.3   Dávka při úpravě................................................................................................................................................................ 16

A.2.4   Způsob použití.................................................................................................................................................................... 16

A.2.5   Vedlejší účinky................................................................................................................................................................... 16

A.2.6   Odstranění přebytku výrobku........................................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................. 17

B.1       Pravidla pro bezpečné zacházení a používání.............................................................................................................. 17

B.2       Postup při nehodě............................................................................................................................................................. 17

B.2.1   První pomoc........................................................................................................................................................................ 17

B.2.2   Náhodný únik..................................................................................................................................................................... 17

B.2.3   Požár.................................................................................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15482:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument je z velké části založen na EN 12672:2000 [3] Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)    tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která
je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající
se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro manganistan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti manganistanu sodného a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro manganistan sodný. Informuje o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --