ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                          Červen 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý

ČSN
EN 900

75 5834

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium hypochlorite

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Hypochlorite de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Calciumhypochlorit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 900:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard 900:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 900 (75 5834) ze září 2000.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81173


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející
do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4.4, 5.2.1.5 a 5.2.4.2.2.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 45274576, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství a TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 900
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              
Listopad 2007

ICS 71.100.80                                                                                                            Nahrazuje EN 900:1999

Chemické výrobky používané pro úpravu vody k lidské spotřebě -
Chlornan vápenatý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Calcium hypochlorite

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Hypochlorite de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Calciumhypochlorit

Tato evropská norma byla schválena CEN 23. září 2007.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                                 Ref. č. EN 900:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 8

3.1       Identifikace........................................................................................................................................................................... 8

3.1.1    Chemický název................................................................................................................................................................... 8

3.1.2    Synonymum nebo obecný název...................................................................................................................................... 8

3.1.3    Relativní molekulová hmotnost........................................................................................................................................ 8

3.1.4    Sumární vzorec.................................................................................................................................................................... 8

3.1.5    Chemický vzorec.................................................................................................................................................................. 8

3.1.6    Registrační číslo CAS........................................................................................................................................................ 8

3.1.7    Odkaz na EINECS............................................................................................................................................................... 9

3.2       Obchodní forma................................................................................................................................................................... 9

3.3       Fyzikální vlastnosti.............................................................................................................................................................. 9

3.3.1    Vzhled.................................................................................................................................................................................... 9

3.3.2    Objemová hmotnost........................................................................................................................................................... 9

3.3.3    Rozpustnost ve vodě.......................................................................................................................................................... 9

3.3.4    Tlak par................................................................................................................................................................................. 9

3.3.5    Bod varu při 100 kPa.......................................................................................................................................................... 9

3.3.6    Bod tání................................................................................................................................................................................. 9

3.3.7    Měrná tepelná kapacita...................................................................................................................................................... 9

3.3.8    Viskozita (dynamická)......................................................................................................................................................... 9

3.3.9    Kritická teplota..................................................................................................................................................................... 9

3.3.10 Kritický tlak............................................................................................................................................................................ 9

3.3.11 Mechanická tvrdost............................................................................................................................................................. 9

3.4       Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................... 9

4          Kritéria čistoty..................................................................................................................................................................... 10

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.2       Složení obchodního výrobku............................................................................................................................................ 10

4.3       Hlavní a vedlejší příměsi.................................................................................................................................................. 10

4.4       Chemické ukazatele......................................................................................................................................................... 10

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 11

5.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 11

5.2       Analýzy................................................................................................................................................................................. 11

5.2.1    Stanovení obsahu chlornanu vápenatého (hlavní výrobek)....................................................................................... 11

5.2.2    Jakost rozpouštění (využitelný chlor po 1 min)............................................................................................................. 13

5.2.3    Příměsi................................................................................................................................................................................ 14

5.2.4    Chemické ukazatele......................................................................................................................................................... 16

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 18

6.1       Způsoby dodání................................................................................................................................................................. 18

6.2       Výstražné a bezpečnostní označování podle směrnic EU......................................................................................... 18


Strana 5

Strana

6.3       Přepravní předpisy a označování.................................................................................................................................... 19

6.4       Označení............................................................................................................................................................................. 19

6.5       Skladování.......................................................................................................................................................................... 19

6.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

6.5.2    Dlouhodobá stálost.......................................................................................................................................................... 19

6.5.3    Skladovací podmínky........................................................................................................................................................ 19

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o chlornanu vápenatém........................................................................... 20

A.1       Původ................................................................................................................................................................................... 20

A.1.1   Suroviny............................................................................................................................................................................... 20

A.1.2   Způsob výroby.................................................................................................................................................................... 20

A.2       Použití.................................................................................................................................................................................. 20

A.2.1   Funkce................................................................................................................................................................................. 20

A.2.2   Forma použití...................................................................................................................................................................... 20

A.2.3   Dávka při úpravě................................................................................................................................................................ 20

A.2.4   Způsob použití.................................................................................................................................................................... 20

A.2.5   Vedlejší účinky................................................................................................................................................................... 20

A.2.6   Odstranění přebytku výrobku........................................................................................................................................... 20

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 21

B.1       Pravidla pro bezpečné zacházení a používání.............................................................................................................. 21

B.2       Postup při nehodě............................................................................................................................................................. 21

B.2.1   První pomoc........................................................................................................................................................................ 21

B.2.2   Náhodný únik..................................................................................................................................................................... 21

B.2.3   Požár.................................................................................................................................................................................... 21

Příloha C (normativní)  Stanovení arsenu, antimonu a selenu (atomovou absorpční spektrometrií
technikou hydridů)............................................................................................................................................................. 22

C.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 22

C.2       Rušivé vlivy.......................................................................................................................................................................... 22

C.3       Chemikálie......................................................................................................................................................................... 22

C.4       Přístroje a pomůcky.......................................................................................................................................................... 23

C.4.1   Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 23

C.4.2   Atomový absorpční spektrometr..................................................................................................................................... 24

C.4.3   Atomizér............................................................................................................................................................................... 24

C.5       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 25

C.5.1   Příprava přístroje............................................................................................................................................................... 25

C.5.2   Příprava kalibračních roztoků.......................................................................................................................................... 25

C.5.3   Příprava zkušebních roztoků a roztoků standardů....................................................................................................... 26

C.5.4   Stanovení arsenu s tetrahydridoboritanem sodným.................................................................................................. 26

C.5.5   Stanovení selenu s tetrahydridoboritanem sodným................................................................................................... 26

C.5.6   Stanovení antimonu s tetrahydridoboritanem sodným.............................................................................................. 26

C.6       Výpočet................................................................................................................................................................................ 27

C.7       Mez opakovatelnosti.......................................................................................................................................................... 27

Příloha D (informativní)  Zdravotní a bezpečnostní opatření a ochrana prostředí v chemické laboratoři...................... 28

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 29


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 900:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Není odpovědností CEN (a/nebo CENELEC) identifikovat jakékoli nebo všechna tato patentová práva.

Tento dokument nahrazuje EN 900:1999.

Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 900:1999 jsou tyto:

a)    zrušení odkazu na směrnici EU 80/778/EEC z 15. července 1980 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)    opravené hodnoty pro obsah vody a obsah ve vodě nerozpustných látek;

c)    aktualizované odkazy pro stanovení rtuti;

d)    revize poznámek o bezpečnosti práce;

e)    včlenění přílohy D (informativní).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.


Strana 8

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro chlornan vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chlornanu vápenatého a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro chlornan vápenatý. Informuje o jeho použití při úpravě vody. Stanoví také pravidla pro bezpečné zacházení a používání chlornanu vápenatého (viz příloha B).-- Vynechaný text --