ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                                 Květen 2008

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů -
Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky
na provedení, bezpečnost a zkoušení

ČSN
EN 15219+A1

75 5469

 

Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices -
Requirements for performance, safety and testing

Appareils de traitement d’eau à l’intérieur des bâtiments - Dispositifs de dénitratation -
Spécifications de performances, de sécurité et d’essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebäuden - Nitratentfernungsanlagen -
Anforderungen an Ausführung, Sicherheit und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15219:2006+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15219:2006+A1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15219 (75 5469) z července 2007.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81047


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z 2007-05-10. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi oběma značkami.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 973 zavedena v ČSN EN 973 (75 5886) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 14743 zavedena v ČSN EN 14743 (75 5203) Zařízení pro úpravu vody v budovách - Změkčovací zařízení - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

EN 15161 zavedena v ČSN EN 15161 (75 5468) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy

EN 60335-1 zavedena v ČSN EN 60335-1 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (IEC 60335-1:2001, modifikovaná)

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (ISO 228-1:2000)

EN ISO 3822-1 zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření (ISO 3822-1:1999)

EN ISO 3822-3 zavedena v ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

EN ISO 10304-1 zavedena v ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, fosforečnanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Metoda pro málo znečištěné vody (ISO 10304-1:1992)

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) (ISO 11885:1996)

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Souvisící ČSN

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 27888 (75 7344) Jakost vod - Stanovení elektrické konduktivity

ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ČSN EN ISO 7027 (75 7343) Jakost vod - Stanovení zákalu

ČSN ISO 7393-1 (75 7419) Jakost vod - Stanovení volného a celkového chlóru - Část 1: Odměrná metoda
s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem

ČSN ISO 10523 (75 7365) Jakost vod - Stanovení pH

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Citované předpisy

Směrnice Rady 98/83/ES z 1998-11-03, o jakosti vody, určené k lidské spotřebě.


Strana 3

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 2 a k článkům 7.1.4.3, 7.4.4.2 a 7.5.4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15219
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Prosinec 2006

ICS 91.140.60

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování
dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

Water conditioning equipment inside buildings - Nitrate removal devices -
Requirements for performance, safety and trstiny

 

Appareils de traitement d’eau à l’intérieur
des bâtiments - Dispositifs de dénitratation -
Spécifications de performances,
de sécurité et d’essais

Anlagen zür Behandlung von Trinkwasser
innerhalb von Gebäuden -
Nitratentfernungsanlage - Anforderungen
an Ausführung, Sicherheit und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-04 a obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2007-10-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 15219:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5          Označování......................................................................................................................................................................... 13

6          Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 14

7          Zkušební postupy.............................................................................................................................................................. 14

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 20

Příloha B ! (normativní)  Montáž, provoz a údržba"......................................................................................................... 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 25


Strana 7

Předmluva

Tato norma (EN 15219:2006+A1:2007) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu a nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do konce května 2008 zrušit.

Tento dokument obsahuje Změnu 1, schválenou CEN 2007-10-21.

Tento dokument nahrazuje ČSN EN 15219: 2007.

Začátek a konec změnou vloženého nebo nahrazeného textu je v textu vyznačen pomocí následujících značek ! ".

Pro případné nepříznivé účinky výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody, určené k lidské spotřebě, platí:

1)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA NP1).

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

NP1)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci, způsob provozu a příslušné zkušební postupy pro automatická, solí regenerovatelná zařízení pro výměnu dusičnanových aniontů, trvale připojená k vnitřnímu vodovodu.

POZNÁMKA Výrobky, určené pro použití v systémech zásobování vodou, musí odpovídat existujícím národním předpisům a zkušebním pokynům, které zajišťují způsobilost pro styk s pitnou vodou. Příslušné regulační úřady členských států a EC komise se dohodly na principech budoucího jednotného evropského schvalovacího procesu (EAS), který umožní společné zkoušení a schvalování na evropské úrovni.

Jakmile bude tento evropský schvalovací proces (EAS) zaveden, evropské normy pro výrobky budou upraveny přidáním přílohy Z/EAS podle mandátu M/136, který obsahuje formální odkazy EAS pro požadavky na zkoušky, certifikaci a označování výrobků. Národní předpisy platí, dokud nebude proces EAS realizován.-- Vynechaný text --