ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.40                                                                                                                            Květen 2008

Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků
makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA

ČSN 75 7701

 

 

Water quality - Methodology for sampling and treatment of macroinvertebrates from running waters using method PERLA

 

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80998


Strana 2

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Vypracování normy

Zpracovatel:  HYDROPROJEKT CZ a. s., Ing. Lenka Fremrová;   
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., RNDr. Jiří Kokeš, RNDr. Denisa Němejcová,
Mgr. Libuše Opatřilová, Mgr. Hana Janovská;          
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph. D.

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Vybavení................................................................................................................................................................................ 7

6          Konzervační roztoky............................................................................................................................................................. 8

7          Bezpečnost práce............................................................................................................................................................... 8

8          Postup odběru vzorků......................................................................................................................................................... 9

9          Konzervace a označování vzorků.................................................................................................................................... 11

10        Zpracování vzorků v laboratoři......................................................................................................................................... 11

11        Determinace....................................................................................................................................................................... 11

12        Archivace vzorků a preparátů........................................................................................................................................... 11

13        Protokol o odběru vzorku a determinační protokol...................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Příklad protokolu o odběru vzorku.................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Příklad determinačního protokolu.................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 4

Úvod

Metoda PERLA byla vytvořena jako součást hodnocení ekologického stavu vodních toků a je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/ES). Metoda je zaměřena na biologickou složku makrozoobentos a sledované proměny prostředí jsou vztaženy k tomuto společenstvu. Metoda byla v roce 2006 schválena Ministerstvem životního prostředí a je závazná pro sledování a vyhodnocení společenstva makrozoobentosu jako složky ekologického stavu povrchových vod v rámci programů monitoringu vod.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma popisuje metodu PERLA určenou pro odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných tekoucích vod. Za broditelné se považují ty vodní toky, které může hydrobiolog ve vysokých holínkách nebo v brodicích kalhotách přejít alespoň do poloviny šířky toku za normálního vodního stavu, tj. asi do 1 m hloubky (rychlost proudu do 1 m.s-1). Odběr se doporučuje provést za normálního, popřípadě podnormálního vodního stavu (Q270d a nižší).-- Vynechaný text --