ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45                                                                                                                             Květen 2008

Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních
vodách - Gravimetrická metoda po odpaření
vzorku

ČSN 75 7509

 

Water quality - Determination of grease and oils in waste water - Gravimetric method following sample evaporation

Qualité de ľeau - Détermination de graisse et huile en aux usées- Méthode gravimetrique apres évaporation de échantillon

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Fette und Öle im Abwasser - Gravimetrische Methode nach Abdampfung der Probe

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80985


Strana 2

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

ČSN ISO 6107-2 (75 0175) Jakost vod - Slovník - Část 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Spolupráce:  Středomoravská vodárenská, a.s., RNDr. Marcela Česalová

                   Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Mgr. Petr Procházka, Ing. Renata Jordánová

                   Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Jan Vilímec

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela Šimonová


Strana 3

Obsah

Úvod................................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 5

5          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 5

6          Chemikálie a činidla........................................................................................................................................................... 6

7          Odběr a úprava vzorků........................................................................................................................................................ 6

8          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

9          Výpočet.................................................................................................................................................................................. 8

10        Vyjadřování výsledků........................................................................................................................................................... 8

11        Shodnost a nejistota.......................................................................................................................................................... 8

12        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)  Údaje o shodnosti............................................................................................................................... 9

Příloha B (informativní)  Porovnání výsledků stanovení koncentrace tuků a olejů s výsledky stanovení koncentrace
extrahovatelných látek ve vzorcích odpadních vod....................................................................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 4

Úvod

Koncentrace tuků a olejů je ukazatel znečištění odpadní vody definovaný metodou stanovení popsanou v této normě. Jde o ukazatel významný zejména tam, kde se odpadní vody vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu. Přibližnou mírou koncentrace lipofilních organických látek ve vodě je ukazatel extrahovatelné látky (dále jen EL), definovaný stanovením podle ČSN 75 7506 nebo ČSN 75 7508. V komunálních a potravinářských odpadních vodách, s převahou tuků a olejů živočišného a rostlinného původu, však výsledky stanovení EL korelují s koncentrací tuků a olejů jen do jisté míry a pro přepočet koncentrací EL na koncentraci tuků a olejů nelze najít vyhovující regresní vztah. Porovnání obou výsledků ve vzorcích odpadních vod je pro informaci uvedeno v příloze B. Podrobněji pojednává o interpretaci výsledků obou sumárních stanovení publikace [1].

UPOZORNĚNÍ Zkoušku popsanou v této normě musí provádět kvalifikovaní pracovníci ovládající správnou odbornou praxi. S bezpečnostním rizikem je spojena zejména manipulace s odpadními vodami a s extrakčním činidlem.

1 Předmět normy

Tato norma určuje metodu gravimetrického stanovení tuků a olejů po extrakci vzorku vysušeného při 105 °C.-- Vynechaný text --