ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13, 13.060.01                                                                                                           Květen 2008

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

ČSN 75 0150

 

Water management - Terminology of water supply

Gestion des eaux - Terminologie de l’approvisionnement en eau

Wasserwirtschaft - Terminologie der Wasserversorgung

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 0150 z února 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80793


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.1       Všeobecné a základní termíny.......................................................................................................................................... 6

4          Odběr a jímání vody.......................................................................................................................................................... 11

5          Úprava vody........................................................................................................................................................................ 16

5.1       Všeobecné termíny........................................................................................................................................................... 16

5.2       Cezení, předúprava a míchání vody............................................................................................................................... 17

5.3       Agregace a separace....................................................................................................................................................... 18

5.4       Usazování, čiření a flotace............................................................................................................................................... 19

5.5       Filtrace, filtry, filtrační hmoty a zařízení........................................................................................................................... 20

5.6       Technologické postupy a zařízení pro úpravu vody..................................................................................................... 24

5.7       Chemické hospodářství - chemikálie, materiály, zařízení......................................................................................... 28

5.8       Kalové hospodářství......................................................................................................................................................... 30

6          Doprava vody...................................................................................................................................................................... 31

6.1       Všeobecné termíny........................................................................................................................................................... 31

6.2       Čerpání vody....................................................................................................................................................................... 33

6.3       Vodovodní potrubí, řady a rozvodné sítě........................................................................................................................ 33

6.4       Vodovodní trouby a armatury........................................................................................................................................... 35

6.5       Vodovodní přípojky............................................................................................................................................................ 40

7          Akumulace vody................................................................................................................................................................. 40

7.1       Všeobecné termíny........................................................................................................................................................... 40

7.2       Účely a konstrukce vodojemů......................................................................................................................................... 41

Příloha A (informativní)  Abecední rejstřík českých termínů.................................................................................................. 43


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována s přihlédnutím k poznatkům s dosavadním užíváním terminologie v praxi a s ohledem k ostatním vodohospodářským normám používaným při navrhování, výstavbě a provozu vodárenských objektů. Norma přebírá i termíny a definice evropských norem zavedených do české normalizační soustavy a doplňuje všechny zbývající termíny a definice, které jsou nutné pro obor vodárenství a jeho rozvoj.

Aktualizovány byly citované a souvisící normy a právní předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydraulice

ČSN 73 6530 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrologie

ČSN 75 0000 Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

ČSN 75 0102 Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice

ČSN 75 0121 Vodní hospodářství - Terminologie vodních toků

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Jezy

ČSN 75 0124 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží

ČSN 75 0125 Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky - Přehrady

ČSN 75 0128 Vodní hospodářství - Názvosloví využití vodní energie

ČSN 75 0129 Vodní hospodářství - Názvosloví vodních cest

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství - Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vody

ČSN 75 0140 Vodní hospodářství - Názvosloví hydromeliorací

ČSN 75 0142 Vodní hospodářství - Názvosloví protierozní ochrany půdy

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

Souvisící TNV

TNV 75 0126 Vodní hospodářství - Názvosloví pro pozorování a měření na vodních dílech

TNV 75 5891 Vodárenské filtrační písky

TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody


Strana 4

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Míkovcová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma určuje základní termíny a jejich definice ve vodárenství. Termíny jsou rozdělené do jednotlivých oddílů a kapitol. Všechny termíny uvedené v této normě je nutno považovat v souladu s názvem za termíny vodárenské, i když to není u nich vždy přímo uvedeno.-- Vynechaný text --