ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 93.025                                                                                                                    Prosinec 2007

Navrhování vodovodního potrubí


ČSN 75 5401

 

Designing of water pipeline

Projet de conduite deau

Entwerfen von Wasserleitung

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5401 z prosince 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79888


Strana 2

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 6

5          Materiál vodovodního potrubí............................................................................................................................................ 7

6          Uložení vodovodního potrubí............................................................................................................................................. 7

7          Návrh armatur na vodovodním potrubí............................................................................................................................ 9

8          Šachty na vodovodním potrubí....................................................................................................................................... 10

9          Ochrana potrubí proti korozi............................................................................................................................................ 11

10        Měření průtoku popř. proteklého objemu vody............................................................................................................ 12


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma doplňuje ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-4-3 a při jejím zpracování byly uplatněny poznatky a zkušenosti z dosavadního používání normy. Byly sjednoceny podmínky pro navrhování vodovodního potrubí pro všechny druhy materiálů. Byly vypuštěny články obsahující požadavky na vodovodní síť, která slouží zároveň jako zdroj požární vody, neboť jsou obsaženy v ČSN 73 0873.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vodovodu

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury - Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

ČSN 13 3041 Průmyslové armatury - Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury - Určování stavební délky a její tolerance

ČSN 13 6503 Armatury vodárenské - Navrtávací pasy - Technické předpisy

ČSN 13 6505 Armatury vodárenské - Šoupátka vodárenská PN 10 ze šedé litiny

ČSN 13 6506 Armatury vodárenské - Zemní soupravy - Technické předpisy

ČSN 13 6507 Armatury vodárenské - Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy - Technické předpisy

ČSN 13 6580 Armatury vodárenské - Zemní soupravy - Rozměry

ČSN 13 6582 Armatury vodárenské - Šoupátkové, ventilové a hydrantové poklopy - Rozměry

ČSN EN 1074-6 (13 7111) Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - Část 4: Liniové stavební objekty

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN EN 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů


Strana 4

Vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Souvisící TNV

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství jsou dostupné v Hydroprojektu CZ Praha, a. s.,
Táborská 31, Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ, a.s., IČO 26475081, Ing. Arnošt Vožeh, Ing. Vladimír Špíšek, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 5

Úvod

Pro navrhování vodovodního potrubí vně budov platí ČSN EN 805. Doplňující požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 1993-4-3. Pokud je vodovod součástí protipožárních opatření, musí být v souladu s ČSN 73 0873.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování vodovodního potrubí vnějších vodovodů studené pitné vody, tedy pouze pro potrubí od zdroje vody až k napojení vodovodní přípojky. Norma doplňuje požadavky ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-4-3 tam, kde to tyto normy umožňují nebo v oblasti, kterou tyto normy neřeší.-- Vynechaný text --