ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.140.13; 13.060.30                                                                                                                        Září 2007

Čištění odpadních vod - Slovník

ČSN
EN 1085

75 0160

 

Wastewater treatment - Vocabulary

Traitement des eaux usées - Vocabulaire

Abwasserbehandlung - Wörterbuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1085:2007. Evropská norma EN 1085:2007 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1085:2007. The European Standard EN 1085:2007 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1085 z listopadu 1998.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79065


Strana 2

Národní předmluva

Norma je doplněna národní přílohou NA, která obsahuje abecední rejstřík českých termínů.

Změny proti předchozím normám

Tato norma doplňuje pouze základní termíny a definice z oboru čištění odpadních vod. Proti původní normě ČSN EN 1085:1998 se vychází z nejnovějších poznatků v čištění odpadních vod, všeobecně uznávaných v Evropské unii, a doplňují termíny a definice pro odvádění vod.

Souvisící ČSN

ČSN 75 7346 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

Souvisící předpisy

TNV 75 0161 Vodní hospodářství - Názvosloví kanalizací

TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Pneumatická aerace

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v Hydroprojektu CZ, a.s., Praha,
Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k 1090, 1110, 1120, 1130, 1190, 2020, 3010, 3070, 4050, 4420, 7010, 7070, 7100, 7180,
7250, 7260, 7270, 7320, 8130, 9240, 9270 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                      EN 1085
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 
Únor 2007

ICS 01.040.30; 13.060.30                                                                                   Nahrazuje EN 1085:1997

Čištění odpadních vod - Slovník

Wastewater treatment - Vocabulary

 

Traitement des eaux usées - Vocabulaire

Abwasserbehandlung - Wörterbuch

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-12-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1085:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

1000   Všeobecné definice............................................................................................................................................................ 7

2000   Druhy odpadních vod a jejich odvádění........................................................................................................................ 11

3000   Množství a kvalita odpadních vod.................................................................................................................................... 15

4000   Metody, charakteristiky a vlivy na životní prostředí....................................................................................................... 18

5000   Předčištění a primární čištění......................................................................................................................................... 27

6000   Čištění odpadních vod imobilizovanými systémy........................................................................................................ 29

7000   Aktivace; čištění aktivovaným kalem.............................................................................................................................. 32

8000   Ostatní způsoby čištění odpadních vod......................................................................................................................... 39

9000   Kalové hospodářství......................................................................................................................................................... 42

Abecední rejstřík německých termínů.................................................................................................................................... 49

Abecední rejstřík anglických termínů...................................................................................................................................... 54

Abecední rejstřík francouzských termínů.............................................................................................................................. 60

Národní příloha NA (informativní) Abecední rejstřík českých termínů................................................................................. 65


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1085:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN 1085:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje termíny v oboru čištění odpadních vod. Neobsahuje však všechny základní termíny, protože pro některé z nich musí být ještě dohodnuty všeobecně uznané definice.

Cílem této evropské normy je vytvoření jednotné normalizační terminologie v oboru čištění odpadních vod ve třech oficiálních jazycích CEN: angličtina, francouzština a němčina.

Termíny definované v této normě slouží zároveň jako podklad pro vypracování norem výrobků a norem zkoušek funkční způsobilosti a mohou být přesněji definovány ve speciálních normách.-- Vynechaný text --