ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                             Červenec 2007

Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5455

 

Calculation of water installations inside buildings

Calcul des installations d'eau à l'intérieur des bâtiments

Berechnung der Wasser-Installationen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6655 z 1985-11-16.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78686


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 5

5          Stanovení výpočtového průtoku v potrubí........................................................................................................................ 7

5.1       Výpočtový průtok v přívodním potrubí............................................................................................................................... 7

5.2       Stanovení průtoku pro návrh vodoměru.......................................................................................................................... 8

5.3       Výpočtový průtok cirkulace teplé vody.............................................................................................................................. 9

6          Předběžný návrh světlosti potrubí.................................................................................................................................... 9

7          Hydraulické posouzení navrženého potrubí................................................................................................................. 10

7.1       Přívodní potrubí.................................................................................................................................................................. 10

7.2       Cirkulace teplé vody s nuceným oběhem..................................................................................................................... 11

7.3       Tlakové ztráty v potrubí...................................................................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Minimální průtoky pro vnitřní odběrní místa požární vody............................................................ 15

Příloha B (informativní) Stanovení výpočtového průtoku pro běžné instalace podle ČSN EN 806-3............................. 16

Příloha C (normativní) Stanovení délkové tepelné ztráty potrubí........................................................................................... 17

Příloha D (informativní) Fyzikální vlastnosti vody...................................................................................................................... 20

Příloha E (informativní) Hodnoty délkových tlakových ztrát třením (R).................................................................................. 21

Příloha F (informativní) Příklady stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí podle 5.1..................................... 48

Příloha G (informativní) Příklad výpočtu vnitřního vodovodu................................................................................................... 49


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě byl upraven postup stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí vnitřního vodovodu a doplněna zjednodušená metoda stanovení délkové tepelné ztráty potrubí. Došlo ke změně požadavků na průtočnou rychlost v potrubí, byl změněn vztah pro hydraulické posouzení navrženého potrubí, způsob přibližného stanovení tlakových ztrát v potrubí a byly zpracovány nové tabulky délkových tlakových ztrát třením. Termíny a značky veličin používané v normě byly uvedeny do souladu s ČSN EN 806-1 až -3.

Souvisící ČSN

ČSN EN 200 (13 7102) Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie
(PN 10) - Všeobecné technické specifikace

ČSN EN 12541 (13 7211) Zdravotnětechnické armatury - Tlakové splachovače záchodových a pisoárových mís se samočinným hydraulickým uzávěrem PN 10

ČSN EN 817 (13 7104) Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovače (PN 10) - Všeobecné technické podmínky

ČSN EN 14124 (13 7222) Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem

ČSN 25 7801 Vodomery - Základné ustanovenia

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

Vypracování normy

Zpracovatel: Projekty TZB, s.r.o., IČ 15545548, Ing. Zdeněk Žabička, Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro dimenzování potrubí vnitřních vodovodů, která slouží pro přívod studené a teplé vody a cirkulaci teplé vody, podrobnou metodou. Norma platí také pro dimenzování potrubí vodovodních přípojek podle ČSN 75 5411.

POZNÁMKA Zjednodušené dimenzování potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-3 je možné pouze v budovách uvedených v národní předmluvě k ČSN EN 806-3:2006.

Norma neplatí pro dimenzování nízkotlakých a beztlakových vnitřních stájových vodovodů, které se
dimenzují podle ČSN 75 5490.-- Vynechaný text --