ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                Březen 2007

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

ČSN
EN 1018

75 5891

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Carbonate de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Calciumcarbonat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1018:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1018:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1018 (75 5891) z července 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77871


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

ČSN EN 1018:1999 byla převzetím originálu EN 1018:1998 v anglické verzi. Tato norma přejímá text EN 1018:2006 překladem do češtiny.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12485 zavedena v ČSN EN 12485:2001 (75 5889) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno a polovypálený dolomit - Metody zkoušení

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 12945:2003 (65 4845) Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizačního čísla - Titrační metoda

ČSN EN 12902:2005 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění

Vyhláška č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 1018
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červenec 2006

ICS 71.100.80                                                                                                     Nahrazuje EN 1018:1998

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Uhličitan vápenatý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Calcium carbonate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Carbonate de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch -
Calciumcarbonat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1018:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o uhličitanu vápenatém............................................................................. 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1018:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1018:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  neposkytuje tato evropská norma žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro uhličitan vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti uhličitanu vápenatého a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro uhličitan vápenatý. Informuje o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --