ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                Duben 2007

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý

ČSN
EN 936

75 5855

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Carbon dioxide

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Dioxyde de carbone

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Kohlenstoffdioxid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 936:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 936:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 936 (75 5855) z února 1999.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77870


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a ČSN EN 936:1999 jsou tyto:

a)  zrušení odkazu na směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)  aktualizace přepravních předpisů a označování;

c)  požadavek na obsah oxidu uhličitého byl snížen z 99,7 % v předchozím vydání na hodnotu 99 %.

Souvisící předpisy

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění

Vyhláška č. 293/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 936
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Srpen 2006

ICS 71.100.80                                                                                                     Nahrazuje EN 936:1997

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Oxid uhličitý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Carbon dioxide

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Dioxyde de carbone

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Kohlenstoffdioxid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-26

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 936:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1        Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2        Popis..................................................................................................................................................................................... 6

3        Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 7

4        Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 8

5        Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o oxidu uhličitém........................................................................................ 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 936:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2007.

Tato evropská norma nahrazuje EN 936:1997.

Významné technické rozdíly mezi tímto vydáním a EN 936:1997 jsou tyto:

a)  zrušení odkazu na směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 s cílem zavést do normy nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)  aktualizace přepravních předpisů a označování;

c)  požadavek na obsah oxidu uhličitého byl snížen z 99,7 % v předchozím vydání na hodnotu 99 %.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato evropská norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro oxid uhličitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti oxidu uhličitého a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro oxid uhličitý. Informuje o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --