ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                 Duben 2007

Žumpy

ČSN 75 6081

 

Cesspools

Fosses étanches

Abwassertanks; Sammelgruben

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6081 z listopadu 1995.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77855


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5          Umístění žumpy................................................................................................................................................................... 8

6          Podklady pro návrh žumpy................................................................................................................................................. 8

7          Stavební provedení............................................................................................................................................................. 9

8          Provoz.................................................................................................................................................................................. 10

9          Zneškodňování obsahu žumpy....................................................................................................................................... 11

Příloha A (normativní) Zneškodňování splaškových odpadních vod ze žump v čistírně městských
odpadních vod.................................................................................................................................................................... 12

Příloha B (informativní) Příklady stavebního řešení žump..................................................................................................... 13


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována podle nových poznatků v oboru zneškodňování odpadních vod. Kromě žump betonovaných na místě uvádí i použití balených a/nebo na místě montovaných výrobků (žump a skladovacích jímek) z plastových a jiných materiálů.

Aktualizovány byly citované a souvisící normy a právní předpisy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí - Výkresy betonových konstrukcí

ČSN EN 1778 (05 6825) Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

ČSN 13 2110 Liatinové odpadové rúry a tvarovky - Rozměry hrdiel a koncov rúr a tvaroviek

ČSN EN 13564-1 (13 6370) Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

ČSN EN 598 (13 8101) Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 877 (13 8110) Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty

ČSN CEN/TS 14578 (64 3167) 1) Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy ukládání

ČSN CEN/TS 1852-3 (64 3168) 1) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen (PP) - Část 3: Směrnice pro instalaci

ČSN P ENV 1401-3 (návrh) (64 3172) 1) Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Návod pro instalaci

ČSN P ENV 13801 (návrh) (64 3197) 1) Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

ČSN EN ISO 11600 (72 2331) Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců - Společná ustanovení

ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci
Část 1: Požadavky

ČSN EN 295-10 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci Část 10: Funkční požadavky

ČSN EN 13969 (72 7602) Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

ČSN ISO 2394 (73 0031) 1) Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN P ENV 1991-1 (návrh) (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-6 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení při provádění

ČSN P ENV 1991-2-1 (návrh) (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

_______________

1)    Převzata oznámením ve Věstníku ÚNMZ; platí anglická verze převzaté normy.


Strana 4

ČSN EN 1991-4 (73 0035) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží (v přípravě)

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - Podmínky provádění - Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) 1) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN P ENV 1992-1-6 (návrh) (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-6: Obecná pravidla -
Konstrukce z prostého betonu

ČSN P ENV 1992-4 (návrh) (73 1212) Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí - Společná ustanovení

ČSN P ENV 13670-1 (návrh) (73 2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN EN 12832 (75 0178) Charakterizace kalů - Využití a odstraňování kalů - Slovník

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Souvisící odvětvové normy

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet

TNV 75 5516 Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů

TNV 75 5520 Svařování plastů - Svařovací metody

TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů


Strana 5

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění

Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 500/2006, Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví ČR č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmetanem, monomethyldichlordifenylmetanem, monomethyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování

Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady


Strana 6

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu/osazování, rekonstrukci a provozování žump a zneškodňování obsahu žump.-- Vynechaný text --