ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                Březen 2007

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační
přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny
a jejich soli

ČSN
EN 15040

75 5895

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Phosphonic
acids and salts

Produits chimiques utilisés pour le traitement de leau destinée à la consommation humaine - Produits antitartres pour
membranes - Acides phosphoniques et sels

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Antiscalants für Membranen - Phosphonsäuren
und deren Salze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15040:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15040:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77786


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 5961 zavedena v ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod - Stanovení arsenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

ISO 2997 dosud nezavedena

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 3360 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 6703-1 nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

ISO 8288:1986 zavedena v ČSN ISO 8288:1995 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 nezavedena

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod - Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2.1.3.6 a 5.2.3.1.3.4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 15040
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červenec 2006

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Protiinkrustační přípravky pro membrány -
Fosfonové kyseliny a jejich soli

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Antiscalants for membranes -
Phosphonic acids and salts

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de
ľeau destinée à la consommation humaine -
Produits antitartres pour membranes -
Acides phosphoniques et sels

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für
den menschlichen Gebrauch -
Antiscalants f
ür Membranen -
Phosphons
äuren und deren Salze

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15040:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 9

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 10

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 15

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o fosfonových kyselinách a jejich solích................................................ 17

Příloha B (normativní) Všeobecná bezpečnostní pravidla..................................................................................................... 19

Příloha C (informativní) Zdravotní a bezpečnostní opatření a ochrana prostředí v laboratoři......................................... 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15040:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Zásobování vodou“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobků, kterých se týká tato evropská norma, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato evropská norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání těchto výrobků v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností těchto výrobků zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobků jakýmkoliv členským státem EU nebo EFTA. Použití výrobků zahrnutých v této evropské normě podléhá předpisům a dohledu národních úřadů.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro fosfonové kyseliny a jejich soli používané jako protiinkrustační přípravky pro membrány při úpravě vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a požadavky na fosfonové kyseliny a jejich soli a odkazuje na odpovídající analytické metody. Informuje též o jejich použití jako antiinkrustačních přípravků pro membrány při úpravě vod. Stanovuje rovněž pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání těchto látek (viz příloha B).-- Vynechaný text --