ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                Březen 2007

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
v plaveckých bazénech -
Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

ČSN
EN 15072

75 5642

 

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium dichlorisocyanurate, anhydrous

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau des piscines - Dichlorisocyanurate de sodium, anhydre

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Natriumdichlorisocyanurat, wasserfrei

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15072:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15072:2006. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77756


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12931 zavedena v ČSN EN 12931 (75 5841) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemikálie pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 15072
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Červenec 2006

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech -
Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

Chemicals used for treatment of swimming pool water -
Sodium dichlorisoycyanurate, anhydrous

 

Produits chimiques utilisés pour le traitem
ent de
ľeau des piscines -
Dichlorisocyanurate de sodium, anhydre

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser -
Natriumdichlorisocyanurat, wasserfrei

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15072:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 7

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 8

6          Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o dichlorisokyanurátu sodném, bezvodém........................................... 10

Příloha B (normativní) Všeobecná bezpečnostní pravidla..................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15072:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost bazénových vod:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro dichlorisokyanurát sodný, *) bezvodý, používaný přímo nebo k přípravě komerčně dostupných prostředků pro dezinfenci bazénových vod. Popisuje vlastnosti dichlorisokyanurátu sodného, bezvodého a specifikuje požadavky a příslušné metody zkoušení dichlorisokyanurátu sodného, bezvodého. Informuje o jeho použití při úpravě bazénových vod a určuje pravidla bezpečného zacházení a užití (viz přílohu B).



-- Vynechaný text --