ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 23.040.20; 67.250                                                                                                             Únor 2007

Vliv organických materiálů na vodu
určenou k lidské spotřebě -
Určení spotřeby volného chloru -
Zkušební postup

ČSN
EN 14718

75 5467

 

Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand -
Test method

Einfluss organischer Materialien auf Wasser für den menschlichen Gebrauch - Bestimmung der Chlorzehrung -
Prüfverfahren

Influence des matériaux organiques sur l'eau destinée à la consommation humaine - Demande en chlore -
Méthode d'essai

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14718:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14718:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77625


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 7393-2:2000 zavedena v ČSN ISO 7393-2: 1995 (75 7419) Jakost vod - Stanovení volného a celkového chlóru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

Souvisící ČSN

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 14718
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Srpen 2006

ICS 13.060.20; 23.040.20; 67.250

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě -
Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup

Influence of organic materials on water intended for human consumption -
Determination of the chlorine demand - Test method

 

Influence des matériaux organiques sur l'eau
destinée à la consommation humaine -
Demande en chlore - Méthode d'essai

Einfluss organischer Materialien auf Wasser
für den menschlichen Gebrauch -
Bestimmung der Chlorzehrung - Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14718:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky na návrh systému............................................................................................................................................ 7

5          Činidla................................................................................................................................................................................... 6

5.1       Rioztok chlornanu sodného.............................................................................................................................................. 7

5.2       Zkušební voda..................................................................................................................................................................... 7

5.3       Proplachovací voda............................................................................................................................................................. 7

5.4       Čisticí kapaliny..................................................................................................................................................................... 7

6          Zkušební zařízení pro stanovení spotřeby volného chloru.......................................................................................... 8

7          Procesní omezení............................................................................................................................................................... 8

8          Vzorky výrobků a zkušební tělesa..................................................................................................................................... 8

8.1       Průmyslově vyráběné výrobky........................................................................................................................................... 8

8.2       Výrobky používané na místě.............................................................................................................................................. 9

8.3       Poměr plochy povrchu k objemu (S/V).......................................................................................................................... 10

9          Příprava zkušební vody a zařízení................................................................................................................................... 10

9.1       Zkušební voda.................................................................................................................................................................... 10

9.2       Příprava zařízení................................................................................................................................................................. 10

9.3       Čištění zařízení ze skla..................................................................................................................................................... 10

9.4       Čištění zařízení z korozivzdorné oceli............................................................................................................................. 10

10        Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 11

10.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

10.2     Naplnění vodou/zaplavení................................................................................................................................................ 11

10.3     Stagnace............................................................................................................................................................................. 11

10.4     Předmytí.............................................................................................................................................................................. 11

10.5     Stanovení spotřeby chloru............................................................................................................................................... 11

10.6     Určení spotřeby volného chloru...................................................................................................................................... 11

11        Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 12

11.1     Postup výpočtu................................................................................................................................................................... 12

11.2     Vyhodnocení výsledků zkoušky....................................................................................................................................... 12

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 13

Příloha A (normativní) Postup pro stanovení vhodnosti zařízení a zkušební vody............................................................. 14

Příloha B (informativní) Zařízení pro naplnění trub větších světlostí.................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tato norma (EN 14718:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu a nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do února 2007 zrušit.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro určení spotřeby volného chloru organickými materiály, určenými pro kontakt s pitnou vodou.

Tato norma platí pouze pro průmyslově vyráběné a na místě aplikované výrobky, které slouží k rozvodu, dopravě a akumulaci pitné vody.

Tato norma neplatí pro používání vysokých dávek chloru, určených pro dezinfekci výrobků před jejich uvedením do provozu.-- Vynechaný text --