ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                Březen 2007

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
v plaveckých bazénech - Hydrogenuhličitan sodný

ČSN
EN 15075

75 5646

 

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hydrogen carbonate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de leau des piscines - Hydrogénocarbonate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Natriumhydrogencarbonat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15075:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15075:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77619


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 898 zavedena v ČSN EN 898 (75 5870) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 6.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 15075
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Červen 2006

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech -
Hydrogenuhličitan sodný

Chemicals used for treatment of swimming pool water -
Sodium hydrogen carbonate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de leau des piscines -
Hydrogénocarbonate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und
Badebeckenwasser -
Natriumhydrogencarbonat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN 15075:2006: E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 7

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 7

6          Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 8

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o hydrogenuhličitanu sodném................................................................... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15075:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/T 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené pro plavecké bazény:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA.

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro hydrogenuhličitan sodný používaný buď přímo nebo k přípravě obchodních výrobků pro úpravu vody v plaveckých bazénech. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající analytické metody pro hydrogenuhličitan sodný. Poskytuje informace o jeho použití při úpravě vody v plaveckých bazénech.-- Vynechaný text --