ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                                  Leden 2007

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů -
Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče -
Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

ČSN
EN 14897

75 5210

 

Water conditioning equipment inside buildings - Devices using mercury low-pressure ultraviolet radiators - Requirements
for performance, safety and testing

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser innerhalb von Gebäuden - Geräte mit Quecksilberdampf-Niederdruckstrahlern - Anforderungen an Ausführung, Sicherheit und Prüfung

Équipements de conditionnement de l'eau à l'intérieur des bâtimens - Dispositifs utilisant des radiateurs à mercure
et basse pression de rayonnement UV - Exigences relatives aux performances, à la securité et aux essais

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14897:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14897:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77503


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1717 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Souvisící ČSN

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

Souvisící předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a článkům 3.6 a 5.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 14897
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            
Červen 2006

ICS 91.140.60

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké
ultrafialové zářiče - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

Water conditioning equipment inside buildings - Devices using mercury low-pressure
ultraviolet radiators - Requirements for performance, safety and testing

 

Équipements de conditionnement de l'eau
à l'intérieur des bâtimens - Dispositifs utilisant
des radiateurs à mercure et basse pression
de rayonnement UV - Exigences relatives
aux performances, à la securité et aux essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser
innerhalb von Gebäuden - Geräte
mit Quecksilberdampf-Niederdruckstrahlern -
Anforderungen an Ausführung, Sicherheit
und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14897:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Návrhové požadavky systému........................................................................................................................................... 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Ozařovací komora............................................................................................................................................................... 8

4.3       Nízkotlaká rtuťová UV lampa............................................................................................................................................. 9

4.4       Elektrické vybavení.............................................................................................................................................................. 9

4.4.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.4.2    UV dezinfekční zařízení....................................................................................................................................................... 9

4.4.3    UV baktericidní zařízení pro úpravu vody......................................................................................................................... 9

4.5       Výkon.................................................................................................................................................................................... 10

4.6       Označování......................................................................................................................................................................... 10

4.7       Příručka............................................................................................................................................................................... 10

5          Zkoušení............................................................................................................................................................................. 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Zkušební trasa a její zařízení........................................................................................................................................... 10

5.3       Biodozimetrická měření................................................................................................................................................... 11

5.4       Výkonnostní zkušební postupy........................................................................................................................................ 12

5.4.1    UV dezinfekční zařízení..................................................................................................................................................... 12

5.4.2    Zpracování získaných hodnot.......................................................................................................................................... 14

5.4.3    UV baktericidní zařízení pro úpravu vody....................................................................................................................... 15

5.4.4    Zpracování získaných hodnot.......................................................................................................................................... 16

Příloha A (normativní) Požadavky na měřicí čidlo UV zařízení............................................................................................... 17

A.1       Cejchování.......................................................................................................................................................................... 17

A.2       Selektivita............................................................................................................................................................................ 17

A.3       Linearita měřicího rozsahu.............................................................................................................................................. 17

A.4       Měřicí rozsah a rozlišení................................................................................................................................................... 17

A.5       Kolísání teploty................................................................................................................................................................... 17

A.6       Stabilita měřicího čidla během provozuu...................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Cejchování biodozimetru................................................................................................................... 18

Příloha C (informativní) Kontrolní otvor...................................................................................................................................... 20

Příloha D (normativní) Podklady od výrobce pro zkoušku typu.............................................................................................. 21

Příloha E (normativní) Údaje od dodavatele pro uživatele UV baktericidních zařízení...................................................... 22

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 5

Úvod

Tato norma (EN 14897:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno nejpozději do prosince 2006 zrušit.

Pro případné nepříznivé účinky výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody, určené k lidské spotřebě, platí:

1)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTANP1).

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

NP1)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví definice, zásady návrhu, požadavky a způsoby zkoušení UV zařízení pro úpravu vody vnitřních vodovodů. Týká se pouze zařízení trvale připojených v místě vstupu vody do vnitřního vodovodu nebo v jiné části vnitřního vodovodu.

Ve smyslu této normy se UV baktericidní zařízení pro úpravu vody nebo UV zařízení pro dezinfekci označuje jako UV zařízení.-- Vynechaný text --