ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                              Prosinec 2006

Chemické výrobky používané k úpravě
bazénových vod - Ozon

ČSN
EN 15074

75 5644

 

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Ozone

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau des piscines - Ozone

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Ozon

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15074:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15074:2006. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77340


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1278 zavedena v ČSN EN 1278 (75 5832) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku B.2.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15074
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Květen 2006

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané k úpravě bazénových vod - Ozon

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Ozone

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de ľeau des piscines - Ozone

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm-
und Badebeckenwasser - Ozon

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-04-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15074:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 7

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 7

6          Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 7

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o ozonu.......................................................................................................... 9

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15074:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost bazénových vod:

a)    tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro ozon používaný k úpravě bazénových vod. Popisuje složení ozonu. Podává informace o jeho použití při úpravě bazénových vod. Stanoví rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání ozonu (viz příloha B).-- Vynechaný text --