ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                              Prosinec 2006

Chemické výrobky používané pro úpravu
bazénových vod - Koagulační činidla
na bázi hliníku

ČSN
EN 15031

75 5631

 

Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium based coagulants

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau des piscines - Coagulants à base d’aluminium

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - Flockungsmittel auf Aluminiumbasis

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15031:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15031:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77335


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 878 zavedena v ČSN EN 878 (75 5801) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý

EN 881 zavedena v ČSN EN 881 (75 5802) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý, chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomery)

EN 882 zavedena v ČSN EN 882 (75 5803) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný

EN 883 zavedena v ČSN EN 883 (75 5804) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (polymery)

EN 1302 zavedena v ČSN EN 1302 (75 5816) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku A.2.3 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15031
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Květen 2006

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu bazénových vod -
Koagulační činidla na bázi hliníku

Chemicals used for treatment of swimming pool water -
Aluminium based coagulants

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de ľeau des piscines - Coagulants à base
ďaluminium

Produkte zur Aufbereitung von Schwimm-
und Badebeckenwasser - Flockungsmittel
auf Aluminiumbasis

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-04-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15031:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 7

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o koagulačních činidlech na bázi hliníku.............................................. 14

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15031:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobků, kterých se týká tato evropská norma, na jakost bazénových vod:

a)    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení produktu jakýmkoliv členským státem EU nebo EFTA. Použití produktu zahrnutého v této evropské normě podléhá předpisům a dohledu národních úřadů.


Strana 7

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro koagulační činidla na bázi hliníku [síran hlinitý, chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer), hlinitan sodný, chlorid-hydroxid hlinitý (polymer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (polymer)] používaná buď přímo nebo ve směsi pro úpravu bazénových vod.

Popisuje vlastnosti a požadavky na koagulační činidla na bázi hliníku a odkazuje na odpovídající metody zkoušení. Informuje též o jejich použití při úpravě bazénových vod. Stanovuje rovněž pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání těchto solí hliníku (viz příloha B).-- Vynechaný text --