ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.45                                                                                                                              Prosinec 2006

Jakost vod - Návod pro odběr vzorků
zooplanktonu ze stojatých vod

ČSN
EN 15110

75 7702

 

Water quality - Guidance standard for the sampling of zooplankton from standing waters

Qualité de ľeau - Guide pour ľéchantillonnage du zooplancton dans les eaux stagnantes

Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Probenahme von Zooplankton aus stehenden Gewässern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15110:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15110:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77333


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

prEN 14996 dosud nezavedena

EN 25667-1 zavedena v ČSN EN 25667-1 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků

EN ISO 5667-3 zavedena v ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Jakost vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi

Souvisící ČSN

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství - Názvosloví jakosti vod

Vypracování normy

Zpracovatel:  HYDROPROJEKT CZ a.s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, RNDr. Jana Ambrožová, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                   EN 15110
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                               Květen 2006

ICS 13.060.45

Jakost vod - Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod

Water quality - Guidance standard for the sampling of zooplankton
from standing waters

 

Qualité de ľeau - Guide pour ľéchantillonnage
du zooplancton dans les eaux stagnantes

Wasserbeschaffenheit - Anleitung zur Probenahme
von Zooplankton aus stehenden Gewässern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-04-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15110:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 9

5          Vybavení................................................................................................................................................................................ 9

6          Konzervační rotoky............................................................................................................................................................. 11

7          Přípravné kroky................................................................................................................................................................... 11

8          Postup odběru vzorků....................................................................................................................................................... 12

9          Identifikace a záznamy...................................................................................................................................................... 16

10        Konzervace a uchovávání vzorků.................................................................................................................................... 17

11        Pokazování jakosti............................................................................................................................................................. 17

Příloha A (informativní)  Konzervace.......................................................................................................................................... 18

Příloha B (informativní)  Příklad terénního záznamového listu.............................................................................................. 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 21


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15110:2006) byl připraven technickou komisí CEN/TC 230 „Rozbor vod“, jejíž sekretariát je v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Struktura společenstva zooplanktonu poskytuje informace o rozsahu změn způsobených fyzikálně-chemickými a biotickými vlivy. Ty zahrnují odchylky způsobené hodnotou pH a acidifikací, toxickými chemikáliemi, strukturou a abundancí fytoplanktonu (tj. produktivitou jezera) a intenzitou predace ryb. Účinky velikostně selektivní predace jsou dobře známy a velikostní struktura společenstva zooplanktonu může poskytnout cenné informace o společenství ryb.

Mnohobuněčný zooplankton (metazooplankton) tvoří velké množství druhů v rozmezí celkových délek přibližně od 0,05 mm do 20 mm, ale většinou < 2 mm. Hlavní skupiny jsou vířníci (Rotatoria), perloočky (Cladocera) a klanonožci (Copepoda). Některé organismy řádu Natantia (např. Mysidae) a larvy dvoukřídlých (Diptera, např. Chaoborus) mohou být rovněž považovány za součást fauny zooplanktonu. Vířníci a korýši osidlující litorál stojatých vod mohou být též seskupeni s vyloženě planktonními formami. Rybí larvy, ploštice (Heteroptera, např. Corixidae) a brouci (Coleoptera) jsou občas zaznamenáváni ve vzorcích planktonu, ale nejsou považováni za součást fauny zooplanktonu. Do této normy nejsou zahrnuty postupy odběru vzorků jednobuněčného zooplanktonu (Protozoa, protozooplankton).

Průzkumy zooplanktonu poskytují cenné informace pro environmentální monitoring stojatých vod, protože tato skupina zahrnuje druhy:

a)    které se vyskytují v širokém rozpětí stojatých vod v rozsáhlé geografické oblasti a ve stejném čase mají specifické environmentální požadavky;

b)    které jsou dobře známy vzhledem ke svému geografickému rozšíření a environmentálním požadavkům;

c)    které mají zpravidla vysokou schopnost rozptylu, umožňující jim rychle reagovat na nápravná opatření;

i když

d)    odběr vzorků vyžaduje poměrně malé náklady na čas a vybavení.

UPOZORNĚNÍ Práce ve vodě nebo v její blízkosti může být nebezpečná. Tato norma si nečiní nárok na uvedení všech bezpečnostních problémů, pokud existují v souvislosti s jejím používáním. Je odpovědností uživatele stanovit náležitá bezpečnostní i zdravotní opatření a zajistit shodu se všemi podmínkami národních předpisů.

Poznámka Podle klasifikace dle Fryera [5] je uskupení dlouho známé jako Cladocera rozčleněno do čtyř řádů; Ctenopoda, Anomopoda, Onychopoda a Haplopoda. Nicméně termín Cladocera je v této normě použit jako obecný popisný termín.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma popisuje obecné postupy sledování zooplanktonu ve stojatých vodách pro účely hodnocení jakosti vody a určení ekologického stavu.

Poskytuje návod pro postupy odběru vzorků a následné kroky pro konzervaci a uchovávání. Postupy odběru vzorků poskytují odhad výskytu druhů a jejich abundanci (relativní nebo absolutní), včetně prostorového uspořádání a dočasných vlivů v daném vodním útvaru. Je možné vypočítat biomasu a produkci.

Tato metoda je omezena na odběr vzorků vícebuněčného zooplanktonu, který osidluje pelagické a litoráloblasti jezer, nádrží a rybníků. Postup odběru vzorků lze také použít v pomalu tekoucích vodách a kanálech.

Poznámka Popsané terénní metody jsou vhodné pro odběr druhů planktonu ve volné vodě a v litorálu. Metody nejsou vhodné pro odběr litorálních druhů, které původně žijí v nebo na povrchu sedimentů a na povrchu vodních rostlin.-- Vynechaný text --