ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.60                                                                                                                                     Říjen 2006

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené
k lidské spotřebě -
Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN
EN 806-3

75 5410

 

Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified
method

Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée à la consommation humaine à l'intérieur des
bâtiments - Partie 3: Calculations des diamètres intérieurs - Méthode simplifiée

Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen - Teil 3: Berechnung der Rohrinnendurchmesser - Vereinfachtes
Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 806-3:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 806-3:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76802
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro vnitřní vodovod. Po vydání všech norem celého souboru budou dotčené národní normy revidovány (ČSN 73 6660, ČSN 73 6655).

V této normě jsou, kromě termínů uvedených v kapitole 3, používány termíny podle ČSN EN 806-1.

Tato norma se v České republice může použít pro dimenzování potrubí vnitřního vodovodu v:

      rodinných domech podle ČSN 73 4301;

      bytových domech podle ČSN 73 4301 do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné;

      administrativních budovách podle ČSN 73 5305 do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm;

      prodejnách, ve kterých se voda používá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů;

      multifunkčních budovách s byty, administrativními prostory a prodejnami, které splňují výše uvedená omezení.

Ve výše uvedených budovách se předpokládá běžná instalace podle 4.2 a dodržení omezení uvedeného v 5.1.

Výpočet tlakových ztrát třením a místními odpory se při dimenzování potrubí podle tabulky 3 uvnitř výše uvedených budov nemusí provádět. Předpokládá se, že hodnota těchto ztrát mezi vstupem potrubí do budovy a nejvyšší a nejvzdálenější výtokovou armaturou je rovna 150 kPa. Vstupem potrubí do budovy je prostup potrubí obvodovou zdí, výstup z redukčního ventilu nebo automatické (zvyšovací) tlakové čerpací stanice uvnitř budovy. Aby bylo možné dimenzovat potrubí uvnitř budovy podle tabulky 3, musí být hydrodynamický přetlak na vstupu potrubí do budovy větší než součet:

      tlakových ztrát třením a místními odpory (předpokládá se celková hodnota 150 kPa);

      tlakových ztrát vodoměrů;

      tlakových ztrát napojených zařízení, např. filtrů a průtokových ohřívačů vody;

      tlakové ztráty způsobené rozdílem mezi výškovou úrovní nejvyšší výtokové armatury a vstupu potrubí do budovy;

      hydrodynamického přetlaku u výtokové armatury podle 4.3.

Pokud tato nerovnost není splněna, musí být potrubí dimenzováno podle ČSN 75 5455 tak, aby tlaková ztráta třením a místními odpory nepřekročila hodnotu, kterou dovolují místní podmínky.

Výpočtový průtok ve výše uvedených budovách je možné určit podle přílohy B.

Potrubí vnitřního vodovodu vně budov a potrubí vodovodních přípojek podle ČSN 75 5411 se musí dimenzovat podle ČSN 75 5455.

Potrubí vnitřního vodovodu v jiných než výše uvedených budovách se nazývají speciálními instalacemi podle kapitoly 6 a musí být dimenzována podle ČSN 75 5455.

Potrubí, které slouží k zásobování požární vodou, např. potrubí vnitřního požárního vodovodu, se dimenzuje podle ČSN 75 5455 a ČSN 73 0873.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 806-1 zavedena v ČSN EN 806-1:2002 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

EN 806-2 zavedena v ČSN EN 806-2:2005 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory


Strana 3

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

POZNÁMKA Do vydání ČSN 75 5455 platí ČSN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov z 1985-11-16.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitolám 1, 3, článkům 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 5.5, tabulce 2, tabulce 3, příloze A a příloze C doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: VUT v Brně, Fakulta stavební, IČ 00216305, Ing. Jakub Vrána, Ph.D.,
doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 806-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Duben 2006

ICS 91.140.60                                                                                                                                       

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené
k lidské spotřebě -
Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

Specifications for installations inside buildings conveying water
for human consumption -
Part 3: Pipe sizing - Simplified method

 

Spécifications techniques relatives aux installations
d
'eau destinée à la consommation humaine
à l'interieur des bâtiments -
Partie 3: Calculations des diam
ètres intérieurs -
Méthode simplifiée

Technische Regeln für Trinkwasser-
Installationen -
Teil 3: Berechnung der Rohrinnendurchmesser -
Vereinfachtes Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-2-3.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 806-3:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny, značky a jednotky................................................................................................................................................ 8

4          Výpočtové zásady dimenzování potrubí........................................................................................................................... 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Druhy instalací..................................................................................................................................................................... 9

4.3       Tlakové podmínky............................................................................................................................................................... 9

4.4       Přípustné průtočné rychlosti............................................................................................................................................ 10

5          Zjednodušená metoda dimenzování potrubí............................................................................................................... 10

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

5.2       Podrobné výpočty............................................................................................................................................................... 10

5.3       Cirkulační potrubí teplé vody........................................................................................................................................... 10

5.4       Výtoková jednotka.............................................................................................................................................................. 10

5.5       Používání zjednodušené metody.................................................................................................................................... 11

6          Speciální instalace............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Příklad určení průměru potrubí běžné instalace........................................................................... 13

Příloha B (informativní) Závislost výpočtového průtoku na součtovém průtoku................................................................. 16

Příloha C (informativní) Seznam národních metod dimenzování potrubí............................................................................ 18


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma (EN 806-3:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2006.

POZNÁMKA Tato norma je třetí částí evropské normy (EN 806), která sestává z těchto pěti částí:

Část 1: Všeobecně

Část 2: Navrhování

Část 3: Dimenzování potrubí

Část 4: Montáž

Část 5: Provoz a údržba

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma navazuje na EN 806-1 a EN 806-2 pro vnitřní vodovody.

Tato evropská norma uvádí výpočtovou metodu dimenzování potrubí běžných instalací vnitřních vodovodů podle 4.2.

V této normě nejsou obsaženy metody dimenzování potrubí protipožárních zařízení NP1).-- Vynechaný text --