ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                       Září 2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný

ČSN
EN 15028

75 5887

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chlorate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Chlorate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumchlorat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15028:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15028:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                       76680
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Symboly označující koncentraci v 5. kapitole této normy se liší od značek zavedených jinými normami. V ČSN ISO 31-8 a v normách metod analytické chemie obvykle značí wB hmotnostní zlomek, cB koncentraci látkového množství (látkovou koncentraci) a rB hmotnostní koncentraci látky B.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 899 (75 5853) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

ČSN EN 902 (75 5836) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku

ČSN EN 939 (75 5838) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

ČSN EN 974 (75 5854) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná

Souvisící předpisy

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 15028
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                           
Březen 2006

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Chlorečnan sodný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Sodium chlorate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Chlorate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Natriumchlorat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 15028:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 7

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 9

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 10

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 15

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o chlorečnanu sodném............................................................................. 17

Příloha B (normativní) Všeobecná bezpečnostní pravidla .................................................................................................... 18

Příloha C (informativní) Environmentální, zdravotní a bezpečnostní pravidla pro chemickou laboratoř....................... 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 15028:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato evropská norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro chlorečnan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající analytické metody pro chlorečnan sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečného zacházení a manipulace s chlorečnanem sodným (viz přílohu B) a poskytuje environmentální, zdravotní a bezpečnostní varování (viz přílohu C).-- Vynechaný text --