ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20;23.060.50                                                                                                                          Září 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody
zpětným průtokem - Mechanický přímočinný
přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A

ČSN
EN 13433

75 5427

 

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector direct actuated -
Family G, Type A

Dispositifs de protection contre la pollution par retour de ľeau potable - Disconnecteur mécanique à action directe -
Famille G, Type A

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwasers gegen Verschmutzung durch Rűckfließen -
Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert - Famillie G, Typ A

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13433:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13433:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the oficial version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76623
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 806-1:2000 zavedena v ČSN EN 806-1:2002 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské
spotřebě - Část 1: Všeobecně

EN 1092-1 zavedena v ČSN EN 1092-1:2003 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092- 2:1999 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN1717:2000 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 13959 zavedena v ČSN EN 13959 (75 5420) Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D

EN ISO 228-1.zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 3822-1.zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

EN ISO 3822-3:1997 zavedena v ČSN EN ISO 3822- 3:1998 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

EN ISO 5167-1 zavedena v ČSN EN ISO 5167-1 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

EN ISO 6509 zavedena v ČSN ISO 6509 (03 8167) Koroze kovů a slitin. Stanovení odolnosti mosazí proti odzinkování.

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

ČSN EN 13078 (75 5419) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

Citované předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů


Strana 3

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1 a 9.7.2.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Kaisler

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13433
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Březen 2006

ICS 13.060.20; 23.060.50

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem -
Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A

Devices to prevent pollution by backflow of potable water -
Mechanical disconnector direct actuated - Family G, Type A

 

Dispositifs de protection contre la pollution
par retour de
ľeau potable -
Disconnecteur mécanique
à action directe -
Famille G, Type A

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des
Trinkwassers gegen Verschmutzung durch
R
űckfließen - Rohrtrenner, nicht
durchflussgestauert - Famille G, Typ A

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-12-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13433:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 13433:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.


Strana 7

Obsah

Strana

Přředmluva........................................................................................................................................................................................ 7

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Jmenovité světlosti............................................................................................................................................................ 11

5          Označování......................................................................................................................................................................... 11

6          Grafická značka.................................................................................................................................................................. 11

7          Fyzikálně-chemické vlastnosti........................................................................................................................................ 12

7.1       Materiály.............................................................................................................................................................................. 12

7.2       Druhy materiálů................................................................................................................................................................. 12

8          Požadavky na návrh........................................................................................................................................................... 12

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

8.2       Odpouštěcí uzávěr............................................................................................................................................................. 12

8.3       Přerušovací mezera.......................................................................................................................................................... 13

9          Zkoušky a vlastnosti.......................................................................................................................................................... 13

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

9.2       Všeobecné tolerance........................................................................................................................................................ 13

9.3       Vyjadřování výsledků......................................................................................................................................................... 13

9.4       Rozměry.............................................................................................................................................................................. 14

9.5       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 14

9.6       Požadavky na těsnost....................................................................................................................................................... 17

9.7       Hydraulické charakteristiky.............................................................................................................................................. 20

10        Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................................. 23

11        Označování a technická dokumentace.......................................................................................................................... 24

11.1     Obecně................................................................................................................................................................................ 24

11.2     Označování......................................................................................................................................................................... 24

11.3     Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 24

12        Požadavky na dodávku..................................................................................................................................................... 25

Příloha A (informativní)  Příklady prezentace výsledků zkoušek........................................................................................... 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 8

Úvod

Vzhledem k možným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato evropská norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v aplikaci tohoto výrobku v členských státech EU nebo EFTA;

2)  do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, týkající se použití a/nebo vlastností výrobku, se doporučuje ponechat stávající národní předpisy v platnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví rozměrové, fyzikálně-chemické, konstrukční, hydraulické, mechanické, a akustické vlastnosti mechanického přímočinného přerušovače průtoku - Skupina G, Druh A.

Tato evropská norma platí pro mechanické přímočinné přerušovače průtoku od jmenovité světlosti DN 8 do DN 250 včetně, určené jako zábrana proti zpětnému průtoku vody, která ztratila původní hygienickou jakost pitné vody (dále „znečištěná voda“) do rozvodu pitné vody, pokud tlak v rozvodu pitné vody přechodně klesne pod úroveň tlaku v rozvodu vody znečištěné.

Tato evropská norma platí pro mechanické přímočinné přerušovače průtoku pro jmenovitý tlak PN 10, které jsou provozovány bez modifikací nebo úprav:

      při jakémkoliv tlaku až do 1 Mpa (10 bar);

      při jakékoliv změně tlaku až do 1 Mpa (10 bar);

      za trvalého provozu při mezní teplotě 65 °C a maximálně po dobu jedné hodiny při teplotě 90 °C.

Tato norma také stanoví zkušební metody a požadavky na prokazování těchto vlastností, označování a požadavky na dodávku.-- Vynechaný text --