ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.20                                                                                                                                   Duben 2006

Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu

ČSN
EN 14672

75 8022

 

Characterization of sludges - Determination of total phosphorus

Caractérisation des boues - Dosage du phosphore total

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von Gesamtphosphor

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14672:2005. Evropská norma EN 14672:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14672:2005. The European Standard EN 14672:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75573
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12880:2000 zavedena v ČSN EN 12880:2001 (75 8006) Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 6878 zavedena v ČSN EN ISO 6878 (75 7465) Jakost vody - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

EN ISO 10304-2 zavedena v ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14672
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.20

Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu

Characterization of sludges - Determination of total phosphorus 

 

Caractérisation des boues -
Dosage du phosphore total

Charakterisierung von Schlämmen -
Bestimmung von Gesamtphosphor

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-06-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14672:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Omezení a rušivé vlivy........................................................................................................................................................ 7

6          Bezpečnostní opatření....................................................................................................................................................... 7

7          Přístroje a pomůcky............................................................................................................................................................ 7

8          Chemikálie a činidla........................................................................................................................................................... 7

9          Úprava vzorků....................................................................................................................................................................... 8

10        Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 8

11        Vyjadřování výsledků........................................................................................................................................................... 8

12        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Údaje o shodnosti z mezilaboratorního porovnávání zkoušek................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14672:2005) byla připravena technickou komisí CEN/TC 308 „Charakterizace kalů“, jejíž sekretariát je v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2006.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma popisuje postup úplného rozkladu surového/stabilizovaného kalu, vhodný pro následné stanovení fosforu.

POZNÁMKA Ve vzorcích může být fosfor přítomen v mnoha formách. Tato metoda úpravy vzorku umožňuje stanovení všech forem - tj. celkového fosforu, po kvantitativní oxidaci poskytujícího vodný roztok orthofosforečnanu, který může být analyzován podle EN ISO 6878, EN ISO 10304-2 nebo jinou ekvivalentní validovanou metodou.

Rozsah metody je do 50 g/kg P za předpokladu vhodného ředění rozloženého vzorku při konečné analýze.-- Vynechaný text --