ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Duben 2006

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě - Pemza

ČSN
EN 12906

75 5706

 

Products used for treatment of water intended for human consumption - Pumice

Produits utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Pierre ponce

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Verbrauch - Bims

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12906:2005. Evropská norma EN 12906:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12906:2005. The European Standard EN 12906:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12906 (75 5706) z července 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75572
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12906:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12906 (75 5706) z července 2000 převzala EN 12906:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12901:1999 zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské
spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.1.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 104 Jakost vod a TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12906
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Říjen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                  Nahrazuje EN 12906:1999

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza

Products used for treatment of water intended for human consumption - Pumice

 

Produits utilisés pour le traitement de ľeau destinée
à la consommation humaine - Pierre ponce

Produkte zur Aufbereitung von Wasser fűr
den menschlichen Verbrauch - Bims

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12906:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 6

4          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

5          Fyzikální vlastnosti.............................................................................................................................................................. 7

6          Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................... 7

7          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 8

8          Označování, přeprava a skladování................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o pemze......................................................................................................... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12906:2005) byl připraven technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu anebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2006.

Tato norma nahrazuje EN 12906:1999.

Významné technické změny mezi tímto vydáním a EN 12906:1999 jsou tyto:

a)  odkaz na směrnici EU 80/778/EEC z 15. července1980 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro pemzu používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pemzy a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro pemzu. Podává informace o jejím použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --