ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Duben 2006

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě - Antracit

ČSN
EN 12909

75 5709

 

Products used for treatment of water intended for human consumption - Anthracite

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Anthracite

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anthrazit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12909:2005. Evropská norma EN 12909:2005 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12909:2005. The European Standard
EN 12909:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12909 (75 5709) z července 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75571
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12909:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12909 (75 5709) z července 2000 převzala EN 12909:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12901:1999 zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Definice

EN 12902  zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č.104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12909
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Říjen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                  Nahrazuje EN 12909:1999

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit

Products used for treatment of water intended for human consumption -
Anthracite

 

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée
à la consommation humaine - Anthracite

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anthrazit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12909:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny, definice a značky....................................................................................................................................................... 6

4    Popis............................................................................................................................................................................................ 6

5    Fyzikální vlastnosti..................................................................................................................................................................... 6

6    Chemické vlastnosti................................................................................................................................................................. 7

7    Metody zkoušení........................................................................................................................................................................ 8

8    Označování, přeprava a skladování....................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o antracitu...................................................................................................... 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12909:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno  zrušit nejpozději do dubna 2006.

Tato norma nahrazuje EN 12909:1999.

Významné technické změny mezi tímto vydáním a EN 12909:1999 jsou tyto:

a)  odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a) tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b) předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro antracit používaný k úpravě vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti antracitu a stanoví požadavky na antracit a odpovídající metody zkoušení. Podává informace o jeho využití k úpravě vody.-- Vynechaný text --