ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                  Březen 2006

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě -
Expandovaný hlinitokřemičitan

ČSN
EN 12905

75 5705

 

Products used for the treatment of water intended for human consumption - Expanded aluminosilicate

Produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Aluminosilicate expansé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Expandierte Aluminiumsilikate

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12905:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12905:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12905 (75 5705) z července 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75383
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12905:2005, do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12905 (75 5715) z července 2000 převzala EN 12905:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma přejímá revidovanou verzi překladem.

Odkaz na Směrnici 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12901 zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské
spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902:2005 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské
spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

Souvisící právní předpisy

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č.104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12905
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Říjen 2005

ICS 71.100.80                                                                                                  Nahrazuje EN 12905:1999

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Expandovaný hlinitokřemičitan

Products used for the treatment of water intended for human consumption -
Expanded aluminosilicate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement de
l’eau destinée à la consommation humaine -
Aluminosilicate expansé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den
menschlichen Gebrauch -
Expandierte Aluminiumsilikate

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-08-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12905:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Citované normativní dokumenty............................................................................................................................................. 6

3    Termíny, definice a značky....................................................................................................................................................... 6

4    Popis............................................................................................................................................................................................ 6

5    Fyzikální vlastnosti..................................................................................................................................................................... 7

6    Chemické vlastnosti................................................................................................................................................................. 7

7    Metody zkoušení........................................................................................................................................................................ 8

8    Označování, přeprava a skladování....................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Všeobecné informace o expandovaném hlinitokřemičitanu........................................................ 9

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12905:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2006.

Tato evropská norma nahrazuje EN 12905:1999.

Mezi tímto vydáním a EN 12905:1999 došlo k těmto významným technickým změnám:

a)  odkaz na Směrnici 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato evropská norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro expandované hlinitokřemičitany používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro expandované hlinitokřemičitany. Podává informace o jejich použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --