ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 91.140.60                                                                                                                     Leden 2006

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody
zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým
přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F

ČSN
EN 14622

75 5424

 

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with circular overflow (restricted) - Family A, type F

Dispositifs de protection contre la pollution de ľeau potable par retour - Surverse avec trop plein circulaire (limitée) -
Famille A, type F

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch Rückfließen - Freier Auslauf mit
kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt) - Familie A, Typ F

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14622:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14622:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74964
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Souvisící ČSN

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Navrhování

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

ČSN EN 13078 (75 5419) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

Souvisící předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a ke kapitole 6 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Rostislav Vlasák

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 14622
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 91.140.60

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem -
Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with circular
overflow (restricted) - Family A, type F

 

Dispositifs de protection contre la pollution
de ľeau potable par retour - Surverse avec trop
plein circulaire (limitée) - Famille A, type F

Sicherungseinrichtungen zum Schutz
des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch
Rückfließen - Freier Auslauf mit kreisförmigem
Überlauf (eingeschränkt) - Familie A, Typ F

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14622:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. . 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 7

5          Grafická značka................................................................................................................................................................... 8

6          Materiály................................................................................................................................................................................ 8

7          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

8          Značení (nepožaduje se u zařízení zhotovených na místě)....................................................................................... 11

9          Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)       tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA1);

b)       předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy, týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje vlastnosti volných výtoků s kruhovým přepadem (omezených) skupiny A, druhu F pro jmenovitou průtočnou rychlost nepřekračující 3 m/s a požadavky na tyto výtoky. Volné výtoky jsou zařízení k ochraně pitné vody před znečištěním ve vnitřních vodovodech. Tato norma se používá pro volné výtoky v průmyslově vyráběných zařízeních a pro volné výtoky v zařízeních zhotovených na místě, a stanoví fyzikálně-chemické vlastnosti konstrukčních materiálů použitých k účelům a aplikacím, které zajišťují, aby v průběhu běžného provozu byl zajištěn soulad s touto normou.-- Vynechaný text --