ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Leden 2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

ČSN
EN 12126

75 5880

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Ammoniac liquéfié

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Ammoniak flüssig

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12126:2005. Evropská norma EN 12126:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12126:2005. The European Standard EN 12126:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12126 (75 5880) z července 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74821
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 15. července 1980 byl změněn na odkaz na novou směrnici.

Citované normy

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 7103 dosud nezavedena

ISO 7105 dosud nezavedena

ISO 7106 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 6.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12126
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                  Nahrazuje EN 12126:1998

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Kapalný amoniak

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Liquefied ammonia

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Ammoniac liquéfié

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Ammoniak flüssig

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-05-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12126:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 8

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o kapalném amoniaku............................................................................. 13

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12126:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2005.

Tato norma nahrazuje EN 12126:1998.

Mezi tímto vydáním a EN 1198:1998 došlo k těmto významným technickým změnám:

      odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)    tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tento dokument platí pro kapalný amoniak používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kapalného amoniaku, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro kapalný amoniak. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje také pravidla vztahující se k bezpečné manipulaci a použití kapalného amoniaku (viz přílohu B).-- Vynechaný text --