ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Leden 2006

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

ČSN
EN 12120

75 5874

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Hydrogénosulphite
de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumhydrogensulfit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12120:2005. Evropská norma EN 12120:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12120:2005. The European Standard EN 12120:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12120 (75 5874) z července 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74754
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato evropská norma byla zavedena identickým překladem, zatímco předchozí norma byla zavedena převzetím originálu v anglické verzi.

Odkaz na Směrnici 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici.

Citované normy

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 418 dosud nezavedena

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 5993 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 6353-1 zavedena v ČSN ISO 6353-1 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 1: Všeobecné zkušební metody

ISO 9297 zavedena v ČSN ISO 9297 (75 7420) - Jakost vod - Stanovení chloridů - Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 5.2.2.2.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., Praha, IČO 45274576, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12120
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                  Nahrazuje EN 12120:1998

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Hydrogensiřičitan sodný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Sodium hydrogen sulfite

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Hydrogénosulphite de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch -
Natriumhydrogensulfit

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-05-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12120:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 14

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o hydrogensiřičitanu sodném................................................................. 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12120:2005) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2005.

Tato norma nahrazuje EN 12120:1998.

Mezi tímto vydáním a EN 12120:1998 došlo k těmto významným technickým změnám:

      odkaz na Směrnici 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato evropská norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro hydrogensiřičitan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro hydrogensiřičitan sodný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --