ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                     Říjen 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě -
Polyfosforečnan
sodno-vápenatý

ČSN
EN 1208

75 5866

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium calcium polyphosphate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l‘eau destinée à la consommation humaine - Polyphosphate de sodium
et de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natrium Calcium Polyphosphat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1208:2005. Evropská norma EN 1208:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1208:2005. The European Standard EN 1208:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1208 (75 5866) z února 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                   74206
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC je nahrazen odkazem na Směrnici EU 98/83/EC, odkaz na ISO 5666-1
je nahrazen odkazem na EN 1483, odkaz na EN 26595 je nahrazen odkazem na EN ISO 11969.

Citované normy

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (ISO 3696:1987)

EN ISO 5961 zavedena v ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) (ISO 11885:1996)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod - Stanovení arsenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů) (ISO 11969:1996)

ISO 2997 dosud nezavedena

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 3357 dosud nezavedena

ISO 3360 dosud nezavedena

ISO 5373 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 6703-1 nezavedena*)

ISO 8213 dosud nezavedena

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 nezavedena**)

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod - Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2.1.3.3.2 a A.2.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hydroprojekt CZ a.s., Praha, IČO 4527 4576, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

_______________

*)    Norma byla zrušena bez náhrady. Nyní se v ČR používá odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 7415

Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů, která je identická s původní ISO 6703-1.

**)   V soustavě českých technických norem existuje ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod – Stanovení chromu –
Metody
atomové absorpční spektrometrie.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1208
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                    Nahrazuje EN 1208:1997

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Polyfosforečnan sodno-vápenatý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Sodium calcium polyphosphate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l‘eau destinée à la consommation humaine -
Polyphosphate de sodium et de calcium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Natrium Calcium
Polyphosphat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídíicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1208:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 12

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o polyfosforečnanu sodno-vápenatém................................................. 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1208:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Tato norma nahrazuje EN 1208:1997.

Mezi tímto vydáním a EN 1208:1997 došlo k těmto významným technickým změnám:

a)    odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)    odkazy na ISO 5666-1 a EN 26595 byly nahrazeny odkazy na EN 1483 a EN ISO 11969.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)    tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro polyfosforečnan sodno-vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro polyfosforečnan sodno-vápenatý. Podává informace o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --