ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                     Říjen 2005

Výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Křemenný písek
a křemenný štěrk

ČSN
EN 12904

75 5704

 

Products used for treatment of water intended for human consumption - Silica sand and silica gravel

Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Sable et gravier de quartz

Produkte für Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Quarzsand und Quarzkies

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12904:2005. Evropská norma EN 12904:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12904:2005. The European Standard EN 12904:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12904 (75 5704) z července 2000.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                   74199
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12904:1999 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12904 (75 5704) z července 2000 převzala EN 12904:1999 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Oproti předchozí normě jsou tyto změny:

a)  oprava údajů o chemickém složení v tabulce A.1;

b)  užívání vhodnějších termínů „křemenný písek“ a „křemenný štěrk“ v celém textu normy;

c)  odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici.

Citované normy

EN 12901 zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské
spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902:2000 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské
spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Metody zkoušení

Upozornění na národní poznámky

K předmětu normy byla doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č.104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12904
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                  Nahrazuje EN 12904:1999

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Křemenný písek a křemenný štěrk

Products used for treatment of water intended for human consumption -
Silica sand and silica gravel

 

Produits utilisés pour le traitement
de l'eau destinée à la consommation humaine -
Sable et gravier de quartz

Produkte für Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Quarzsand
und Quarzkies

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12904:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

5          Fyzikální vlastnosti.............................................................................................................................................................. 6

6          Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................... 7

7          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 8

8          Označování, přeprava a skladování................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o křemenném písku a křemenném štěrku............................................ 9

Bibliografie12


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12904:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Tato norma nahrazuje EN 12904:1999.

Významné technické změny mezi tímto vydáním a EN 12904:1999 jsou tyto:

a)  oprava údajů o chemickém složení v tabulce A.1;

b)  užívání vhodnějších termínů „křemenný písek“ a „křemenný štěrk“ v celém textu normy;

c)  odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]).

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro křemenný písek a křemenný štěrkopísek NP1) používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti křemenného písku a křemenného štěrkopísku a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro křemenný písek a křemenný štěrkopísek. Podává informace o jejich použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --