ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                       Září 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan
draselný

ČSN
EN 1201

75 5859

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium dihydrogen orthophosphate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Dihydrogénophosphate
de potassium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Monokaliumdihydrogenphosphat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1201:2005. Evropská norma EN 1201:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1201:2005. The European Standard EN 1201:2005 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1201 (75 5859) z října 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                       74160
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC je nahrazen odkazem na Směrnici EU 98/83/EC, norma ISO 5666-1 je nahrazena EN 1483, norma EN 26595 je nahrazena EN ISO 11969.

Citované normy

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 5961 zavedena v ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

EN ISO 11969 zavedena v ČSN EN ISO 11969 (75 7403) Jakost vod - Stanovení arsenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

ISO 2997 dosud nezavedena

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 3360 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 6703-1 nezavedena; norma byla zrušena*)

ISO 8213 dosud nezavedena

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 nezavedena**)

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod - Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Souvisící předpisy

Vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2.1.3.2 a A.2.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

_______________

*)    Norma byla zrušena bez náhrady. Nyní se v ČR používá odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 7415
Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů, která je identická s původní ISO 6703-1.

**)   V soustavě českých technických norem existuje ČSN EN 1233 (75 7425) Jakost vod – Stanovení chromu – Metody
atomové absorpční spektrometrie.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 1201
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                    Nahrazuje EN 1201:1997

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Dihydrogenfosforečnan draselný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Potassium dihydrogen orthophosphate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Dihydrogénophosphate de potassium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch -
Monokaliumdihydrogenphosphat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1201:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 7

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 13

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o dihydrogenfosforečnanu draselném.................................................. 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1201:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Tato norma nahrazuje EN 1201:1997.

Mezi tímto vydáním a EN 1201:1997 došlo k těmto významným technickým změnám:

a)    odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)    nahrazení ISO 5666-1 normou EN 1483 a EN 26595 normou EN ISO 11969.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)    tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro dihydrogenfosforečnan draselný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti dihydrogenfosforečnanu draselného, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro dihydrogenfosforečnan draselný. Podává informace o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --