ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                   Listopad 2005

Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému
proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou

ČSN 75 6306

                                                                                           idt CEN/TR 14920:2005

Jetting resistance of drain and sewer pipes - Moving jet test method

Résistance des tubes pour les branchements et les collecteurs ďassainissement durant le procédé de débourbage
sous haute pression - Méthode ďessai

Widerstandsfähigkeit von Rohrleitungsteilen für Abwasserkanäle und -leitungen beim Hochdruckspülen -
Prüfung mit beweglicher Düse

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2,
jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 14920:2005.

Upozornění: Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být
převzata na národní úrovni jako normativní dokument.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74115
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN 01 1320 Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 2.2, k příloze A (informativní) a příloze C (informativní) doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

ZPRÁVA CEN                                                                                                      CEN/TR 14920
CEN REPORT                                                                                                     Březen 2005
RAPPORT CEN
CEN BERICHT

ICS 93.030

Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování -
Zkouška pohyblivou tryskou

Jetting resistance of drain and sewer pipes - Moving jet test method

 

Résistance des tubes pour les branchements
et les collecteurs ďassainissement durant
le procédé de débourbage sous haute pression -
Méthode ďessai

Widerstandsfähigkeit von Rohrleitungsteilen
für Abwasserkanäle und -leitungen beim
Hochdruckspülen - Prüfung mit beweglicher Düse

Tato zpráva CEN byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 a byla schválena CEN 2004-08-23.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. CEN/TR 14920:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 6

2.1       Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

2.2       Další značky......................................................................................................................................................................... 6

3          Zkušební metoda................................................................................................................................................................ 7

3.1       Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

3.2       Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 7

3.2.1    Zdroj vody.............................................................................................................................................................................. 7

3.2.2    Měření tlaku.......................................................................................................................................................................... 7

3.2.3    Zkušební teplota.................................................................................................................................................................. 7

3.3       Zařízení................................................................................................................................................................................ . 7

3.3.1    Čerpací jednotka................................................................................................................................................................. 7

3.3.2    Přesnost průtoku a tlaku.................................................................................................................................................... 7

3.3.3    Tryska.................................................................................................................................................................................... 7

3.4       Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

3.5       Zkušební sestava................................................................................................................................................................ 8

3.6       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 9

3.6.1    Postup předběžné zkoušky............................................................................................................................................... 9

3.6.2    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 9

3.7       Záznam o zkoušce............................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Hodnocení závad povrchu.................................................................................................................. 11

Příloha B (normativní) Stanovení úhlu rozstřiku tryskajícího paprsku.................................................................................. 12

Příloha C (informativní) Základní zásady pro výpočet Cd, Pj a Dj........................................................................................... 13

C.1       Výpočet Cd........................................................................................................................................................................... 13

C.2       Výpočet síly tryskajícího paprsku Pj................................................................................................................................ 14

C.3       Výpočet měrného výkonu tryskajícího paprsku Dj....................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (CEN/TR 14920:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 65 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Vysokotlaké proplachování vodou se v praxi často používá při čištění stok a kanalizačních přípojek. S přihlédnutím k této skutečnosti se CEN/TC 165 rozhodla vyvinout zkušební metodu pro zkoušení odolnosti potrubních materiálů proti vysokotlakému proplachování vodou.

Vzhledem k nízké úrovni zkušeností s nově vyvinutou zkušební metodou, používanou na různé materiály, a s přihlédnutím k některým hlediskům opakovatelnosti, která dosud nebyla ověřena, nejsou v současné době předpoklady pro vytvoření normy. Proto se CEN/TC 165 rozhodla poskytnout zájemcům počáteční návod, a to vydáním zkušební metody formou zprávy CEN (CEN/TR).

Zkušební metoda, uvedená v tomto dokumentu, je zamýšlena k simulaci účinku vysokotlakého čištění stok a kanalizačních přípojek.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje zkušební metodu pro zkoušení odolnosti trub, tvarovek a jejich spojů, používaných pro stokové sítě a kanalizační přípojky, proti vysokotlakému čištění vodní tryskou.

Tuto zkušební metodu lze rovněž použít při renovaci a výměně stavebních dílců stok a kanalizačních přípojek.-- Vynechaný text --