ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 23.060.50                                                                                                                       Říjen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody
zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým
zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně -
Skupina D - Druh C

ČSN
EN 14453

75 5421

 

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter with permanent atmospheric vent DN 10 to
DN 20
inclusive - Family D, type C

Dispositifs de protection contre la pollution de ľeau potable par retour - Rupteur á évent atmosphérique permanent DN 10
á DN 20 inclus - Famille D, type C

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch Rückfließen - Rohrunterbrecher mit
ständig geöffneten Lufteintrittsöffnungen, DN 10 bis DN 20 - Familie D, Typ C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14453:2005. Evropská norma EN 14453:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14453:2005. The European Standard EN 14453:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74026
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

V této normě je anglický termín „test device“ z originální anglické verze přeložen jako „zkoušené zařízení/zkušební těleso“.

Citované normy

EN 806-1:2000 zavedena v ČSN EN 806-1:2000 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN 1717:2000 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 3822-1 zavedena v ČSN EN ISO 3822-1 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

EN ISO 3822-3 zavedena v ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

EN ISO 3822-4 zavedena v ČSN EN ISO 3822-4 (73 0536) Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

EN ISO 5167-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 5167-1:2003 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

EN ISO 6509 zavedena v ČSN ISO 6509 (03 8167) Koroze kovů a slitin. Stanovení odolnosti mosazí proti odzinkování

ISO 7-1 zavedena v ČSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

ISO 9227 zavedena v ČSN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhou

Souvisící ČSN

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

ČSN EN 13078 (75 54..) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

Souvisící předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a k článkům 9.1, 9.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Rostislav Vlasák

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14453
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 23.060.50

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač
průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně -
Skupina D - Druh C

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Pipe interrupter
with permanent atmospheric vent DN 10 to DN 20 inclusive - Family D, type C

 

Dispositifs de protection contre la pollution
de ľeau potable par retour - Rupteur á évent
atmosphérique permanent DN 10 á DN 20 inclus -
Famille D, type C

Sicherungseinrichtungen zum Schutz
des Trinkwassers gegen Verschmutzung
durch Rückfließen - Rohrunterbrecher mit ständig
geöffneten Lufteintrittsöffnungen,
DN 10 bis DN 20 - Familie D, Typ C

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14453:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Jmenovité světlosti............................................................................................................................................................. 7

5          Označování........................................................................................................................................................................... 7

6          Značení a technická dokumentace.................................................................................................................................. 8

7          Grafická značka................................................................................................................................................................... 8

8          Všeobecné požadavky na provedení............................................................................................................................... 9

9          Fyzikálně-chemické vlastnosti.......................................................................................................................................... 9

10        Zkoušení a požadavky...................................................................................................................................................... 10

11        Akustické vlastnosti........................................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní) Výběr zkušebních těles/vzorků a pořadí zkoušek............................................................................ 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14453:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Tento dokument byl vypracován s ohledem na EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)    tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA NP 1);

b)    předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy, týkající se použití a/ nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje:

a)    oblast použití;

b)    požadavky na přerušovače průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší;

c)    rozměrové a fyzikálně-chemické vlastnosti a obecné hydraulické, mechanické a akustické vlastnosti přerušovačů o jmenovitých světlostech DN 10 až do DN 20 včetně;

d)    postup zkoušení a požadavky na ověření vlastnosti, uvedené v 10.1;

e)    značení a provedení;

f)      akustické vlastnosti.

Tato norma stanoví vlastnosti a charakteristiky zkoušeného zařízení o jmenovitých světlostech DN 10 až DN 20 včetně, které jsou vhodné pro vnitřní vodovody pitné vody s tlakem do 1 MPa (10 bar) včetně, do teploty 65 °C a do teploty 90 °C po dobu 1 h.

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem spojená s tlakovými splachovači jsou podobná DC ale nejsou zahrnuta do této normy. Požadavky jsou uvedeny v EN 12541.-- Vynechaný text --