ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 91.140.60                                                                                                                      Říjen 2005

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů -
Mechanické filtry -
Část 2: Velikost částic od 1 μm do méně než 80 μm -
Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

ČSN
EN 13443-2

75 5463

 

Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 2: Particle rating 1 μm to less than 80 μm;
Requirements for performance, safety and testing

Équipement de conditionnement d'eau à l'intérieur des bâtiments - Filtres mécaniques - Partie 2: Particules de tailles
1
μm à 80 μm;
Exigences de performances, de sécurité et d'essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser in der Trinkwasser-Installation - Teil 2: Filtereinheit 1 μm bis 80 μm;
Anforderungen an Ausführung, Sicherheit und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13443-2:2005. Evropská norma EN 13443-2:2005 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13443-2:2005. The European Standard
EN 13443-2:2005 has the status of a Czech Standard
.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                    74022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

V celém textu normy termín „pitná voda“ znamená „voda určená k lidské spotřebě“ a termín „vodovod“ znamená „vodovod pro veřejnou potřebu“.

Citované normy

EN 872 zavedena v ČSN EN 872:1998 (75 7349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN 1717:2002 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

EN 13443-1:2002 zavedena v ČSN EN 13443-1:2003 (75 5463) Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 μm do 150 μm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

ISO 304 nezavedena

ISO 1219-1 zavedena v ČSN ISO 1219-1:1999 (11 0115) Hydraulika a pneumatika - Grafické značky a obvodová schémata - Část 1: Grafické značky

ISO 4021 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/83/EC ze dne 3. listopadu 1998, o jakosti vody určené k lidské spotřebě

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k předmluvě a k článku 5.7 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13443-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                     
Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 91.140.60

Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry -
Část 2: Velikost částic od 1 μm do méně než 80 μm -
Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení

Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters -
Part 2: Particle rating 1 μm to less than 80 μm -
Requirements for performance, safety and testing

 

Équipement de conditionnement d'eau à l'intérieur
des bâtiments - Filtres mécaniques -
Partie 2: Particules de tailles 1 μm à 80 μm -
Exigences de performances, de sécurité et d'essais

Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser in der
Trinkwasser-Installation -
Teil 2: Filtereinheit 1 μm bis 80 μm -
Anforderungen an Ausführung, Sicherheit und
Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13443-2:2005:E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 9

5          Požadavky na návrh........................................................................................................................................................... 10

6          Provozní požadavky........................................................................................................................................................... 10

7          Provádění zkoušek............................................................................................................................................................ 11

8          Technická dokumentace, značení na štítku a značení na výrobku........................................................................... 32

Příloha A (informativní) Příklady protokolů o zkoušce............................................................................................................. 33

Příloha B (informativní) Příklady grafického znázornění výsledků zkoušek......................................................................... 40

Příloha C (normativní) Kontrola celistvosti/neporušenosti filtračních vložek
a měření prvního bublinkového bodu............................................................................................................................ 44

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 46


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13443-2:2005) byla vypracován technickou komisí CEN/TC 164 “Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

a) Tento dokument neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTANP1).

b)  Předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

Tento dokument je druhou částí řady norem pro mechanické filtry, sestávající ze dvou částí. Část 1 se týká mechanických filtrů s částicemi o velikosti od 80 μm do 150 μm.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

_______________

NP1)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví požadavky vztahující se na konstrukci, provoz a zkušební metody mechanických filtrů sloužících k odstraňování suspendované látky v zařízeních vnitřních vodovodů pro pitnou vodu. Platí pro filtry s velikostí filtrovaných částic od 1 μm do 80 μm, používané v systémech o jmenovitém tlaku nejméně PN 6, jmenovité světlostí spojů od DN 15 do DN 100 a provozní teplotě do 30 °C.

Tento dokument platí pro filtry prané zpětným proplachem, celistvé filtry a filtry s výměnnými vložkami. Týká se pouze zařízení na úpravu vody, která jsou trvale připojena k vodovodu pro veřejnou spotřebu v místě vstupu nebo v místě použití.

Část 1 této normy (EN 13443-1) je samostatný dokument vztahující se na filtry s rozmezím velikostí filtrovaných částic od 80 μm do 150 μm.-- Vynechaný text --