ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Srpen 2005

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě - Oxid manganičitý

ČSN
EN 13752

75 5722

 

Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide

Produits utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Dioxyde de manganèse

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Mangandioxid

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13752:2003. Evropská norma EN 13752:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13752:2003. The European Standard EN 13752:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13752 (75 5722) z listopadu 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73578
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13752:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13752 (75 5722) z listopadu 2003 převzala EN 13752:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12901 zavedena v ČSN EN 12901 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Metody zkoušení

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 385-1 nezavedena

ISO 6333 zavedena v ČSN ISO 6333 (75 7447) Jakost vod - Stanovení manganu - Spektrofotometrická metoda s formaldoximem

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13752
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Oxid manganičitý

Products used for treatment of water intended for human consumption -
Manganese dioxide

 

Produits utilisés pour le traitement
de ľeau destinée à la consommation humaine -
Dioxyde de manganèse

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Mangandioxid

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13752:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny, definice a značky................................................................................................................................................. 6

4          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

5          Fyzikální vlastnosti.............................................................................................................................................................. 7

6          Chemické vlastnosti........................................................................................................................................................... 7

7          Specifické vlastnosti........................................................................................................................................................... 8

8          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 8

9          Označování - Přeprava - Skladování................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o oxidu manganičitém.............................................................................. 11

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13752:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A je informativní a příloha B je normativní.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  neposkytuje tato norma žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  se předpokládá, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, zůstanou v platnosti stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro oxid manganičitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti oxidu manganičitého, stanoví požadavky na tento výrobek a odpovídající metody zkoušení. Informuje o jeho použití při úpravě vody.-- Vynechaný text --