ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                              Červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

ČSN
EN 887

75 5819

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron(III) sulfate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Sulfate ďaluminium
et de fer(III)

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Aluminium-Eisen(III)-sulfat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 887:2004. Evropská norma EN 887:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 887:2004. The European Standard EN 887:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 887 (75 5819) z října 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73571
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Došlo k nahrazení odkazu na Směrnici EU z 15. července 1980 odkazem na novou směrnici a k rozšíření přílohy A o obrázky.

Citované normy

EN 1302 zavedena v ČSN EN 1302 (75 5816) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

EN 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č.104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 887
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                     Nahrazuje EN 887:2001

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Síran hlinito-železitý

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Aluminium iron(III) sulfate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de ľeau destinée à la consommation humaine -
Sulfate ďaluminium et de fer(III)

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch -
Aluminium-Eisen(III)-sulfat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 887:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o síranu hlinito-železitém......................................................................... 12

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 887:2001.

Mezi tímto vydáním a EN 887:2001 došlo k těmto významným technickým změnám:

a)  odkaz na směrnici EU 80/778 z 15. července 1980 je nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnicí (viz [1]);

b)  příloha A je rozšířena o kapitolu A.2 „Jakost obchodního výrobku“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)    neposkytuje tato norma žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)    se předpokládá, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstanou v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v jakékoli členské zemi EU nebo EFTA. Použití výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tuto normu lze použít pro síran hlinito-železitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti síranu hlinito-železitého a stanoví požadavky na síran hlinito-železitý a odkazuje na analytické metody. Informuje též o jeho použití při úpravě vody. Stanovuje rovněž pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání síranu hlinito-železitého (viz příloha B).-- Vynechaný text --