ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                              Červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý
(monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer)
a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)

ČSN
EN 881

75 5802

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium chloride (monomeric), aluminium
chloride hydroxide (monomeric) and aluminium chloride hydroxide sulfate (monomeric)

Produits chimiques utilisés pour le traitement de ľeau destinée à la consommation humaine - Chlorure ďaluminium,
hydroxychlorure ďaluminium et hydroxychlorosulfate ďaluminium (monomères)

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Aluminiumchlorid (monomer),
Aluminiumhydroxidchlorid (monomer) und Aluminiumhydroxidchloridsulfat (monomer)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 881:2004. Evropská norma EN 881:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 881:2004. The European Standard EN 884:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 881 (75 5802) z dubna 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73567
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Oproti předchozímu vydání došlo k rozšíření přílohy A o jakost obchodního výrobku a byla doplněna příloha B (normativní) týkající se všeobecných zásad bezpečnosti práce.

V této normě nejsou koncentrace správně označeny podle ISO 31-8.

Citované normy

EN 883 zavedena v ČSN EN 883 (75 5804) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (polymery)

EN 1302 zavedena v ČSN EN 1302 (75 5816) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.1.1, 3.3.3 a 6.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK č. 104 Jakost vod, TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 881
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                     Nahrazuje EN 881:1997

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer)
a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer)

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Aluminium chloride (monomeric), aluminium chloride hydroxide (monomeric)
and aluminium chloride hydroxide sulfate (monomeric)

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de ľeau destinée à la consommation humaine -
Chlorure ďaluminium, hydroxychlorure ďaluminium
et hydroxychlorosulfate ďaluminium (monomères)

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Aluminiumchlorid
(monomer), Aluminiumhydroxidchlorid (monomer)
und Aluminiumhydroxidchloridsulfat (monomer)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 881:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 9

5          Metody zkoušení................................................................................................................................................................ 10

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o chloridu hlinitém (monomeru), chlorid-hydroxidu hlinitém
(monomeru) a chlorid-hydroxid-síranu hlinitém (monomeru).................................................................................. 13

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 16

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 881:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tato norma nahrazuje EN 881:1997.

Mezi tímto vydáním a EN 881:1997 došlo k těmto významným technickým změnám:

a)  odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)  byla vložena příloha B (normativní) určující všeobecné zásady bezpečnosti práce;

c)  byla rozšířena příloha A přidáním kapitoly A.2 „Jakost obchodního výrobku“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se týká tato evropská norma, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání výrobku stanoveného touto normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro chlorid hlinitý (monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý (monomer) používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti chloridu hlinitého, chlorid-hydroxidu hlinitého a chlorid-hydroxid-síranu hlinitého (monomerů) a požadavky na ně a odkazuje na odpovídající analytické metody. Tato norma se nepoužívá pro polymerní formy těchto solí (viz EN 883). Informuje též o jejich použití při úpravě vody. Stanovuje rovněž pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání těchto solí hliníku (viz příloha B).-- Vynechaný text --