ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 13.060.45                                                                                                                      Srpen 2005

Vliv organických materiálů na vodu určenou
k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody
v akumulačních systémech senzorickou analýzou -
Část 1: Zkušební metoda

ČSN
EN 14395-1

75 5465

 

Influence of organic materials on water intended for human consumption - Organoleptic assessment of water in storage
systems - Part 1: Test method

Influence des matériaux organiques sur l'eau destinée à la consommation humaine - Evaluation organoleptique
de l'eau dans les systèmes de stockages - Partie 1: Méthode d'essai

Einfluss von organischen Werkstoffen auf Wasser für den menschlichen Gebrauch - Organoleptische Prüfung von
Wasser in Speichersystemen - Teil 1: Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14395-1:2004. Evropská norma EN 14395-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14395-1:2004. The European Standard EN 14395-1:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                               73532
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

V textu normy užívaný termín „systémová norma“ je provizorním překladem výrazu „system standard“, tj. normy do budoucna navrhovaného Evropského systému přejímky výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.

Citované normy

EN 1622:1997 zavedena v ČSN EN 1622:1998 (75 7330) Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON)
a prahového čísla chuti (TFN)

EN ISO 7393-2:2000 zavedena v ČSN ISO 7393-2:1995 (75 7419) Jakost vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu

EN ISO 7887:1994 zavedena v ČSN EN ISO 7887:1996 (75 7364) Jakost vod - Stanovení barvy

EN ISO 7027:1999 zavedena v ČSN EN ISO 7027:2000 (75 7343) Jakost vod - Stanovení zákalu

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5492:1999 (56 0030) Senzorická analýza - Slovník

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.14 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14395-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 13.060.45

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě -
Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou -
Část 1: Zkušební metoda

Influence of organic materials on water intended for human consumption -
Organoleptic assessment of water in storage systems -
Part 1: Test method

 

Influence des matériaux organiques sur l'eau
destinée à la consommation humaine -
Evaluation organoleptique de l'eau dans
les systèmes de stockages -
Partie 1: Méthode d'essai

Einfluss von organischen Werkstoffen auf Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Organoleptische
Prüfung von Wasser in Speichersystemen -
Teil 1: Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-08-08.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14395-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva………………………………………………………………………………………………………………………..5

Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………6

1          Předmět normy………………………………………………………………………………………………………….6

2          Normativní odkazy………………………………………………………………………………………………………6

3          Termíny a definice………………………………………………………………………………………………………6

4          Podstata zkoušky………………………………………………………………………………………………………..8

5          Vnější prostředí při zkouškách………………………………………………………………………………………..9

6          Činidla……………………………………………………………………………………………………………………9

7          Zařízení…………………………………………………………………………………………………………………..9

8          Zkušební vzorky a zkušební tělesa…………………………………………………………………………………..10

9          Příprava činidel a zařízení……………………………………………………………………………………………..11

10        Postup zkoušky s vodou o teplotě 23 °C…………………………………………………………………………….12

11        Postup zkoušky při zvýšené teplotě vody…………………………………………………………………………….13

12        Stanovení TON a TFN………………………………………………………………………………………………….14

13        Stanovení barvy a zákalu………………………………………………………………………………………………14

14        Vyjadřování výsledků…………………………………………………………………………………………………...14

15        Protokol o zkoušce……………………………………………………………………………………………………...15

Příloha A (informativní)  Blokové schéma zkušební metody……………………………………………………………….16

Bibliografie………………………………………………………………………………………………………………………..18


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2005.

Parametry závislé na materiálu a/nebo požadavky na provozní výkonnost jsou předmětem norem výrobků, např. systémových norem pro akumulační systémy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou na jakost vody urček lidské spotřebě se stanovuje, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, např. do budoucna navrhovaný Evropský systém přejímky stavebních výrobků, ponechávají se stávající národní předpisy v platnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení organoleptických vlastností (pachu, chuti, barvy a zákalu) zkušebních vod po styku s produkty zhotovenými z organických materiálů používaných v zásobních systémech a jejich příslušenství (povlaky akumulačních nádrží, vodojemů, tvarovek, průmyslově vyráběné nebo aplikované na místě).

Tato norma se nevztahuje na materiály obsahující cement.

Zkušební metoda stanovená touto normou se vztahuje na výrobky určené k použití jako materiály pro akumulační nádrže vody určené k lidské spotřebě a zásobníky surové vody před úpravou na vodu určenou k lidské spotřebě. Pro povlaky nebo ochranné vrstvy, které nejsou určeny ke styku s těmito druhy vod, tato norma neplatí.

Tato norma stanoví zkušební metodu, která obsahuje řadu postupů s dezinfekční předúpravou a bez dezinfekční předúpravy a odpovídající teploty zkušební vody. Použití dezinfekční předúpravy a výběr zkušebních teplot se řídí příslušnými národními předpisy a/nebo systémovou normou či normami výrobků.-- Vynechaný text --