ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Srpen 2005

Výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí -
Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

ČSN
EN 12915-2

75 5715

 

Products used for the treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon -
Part 2: Reactivated granular activated carbon

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l¢eau destinée à la consommation humaine - Charbon actif en grains -
Partie 2: Charbon actif en grains réactivé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Granulierte Aktivkohle - Teil 2: Reaktivierte
granulierte Aktivkohle

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12915-2:2003. Evropská norma EN 12915-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12915-2:2003. The European Standard EN 12915-2:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12915-2 (75 5715) z listopadu 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73477
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12915-2:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12915-2 (75 5715) z listopadu 2003 převzala EN 12915-2:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 12901 zavedena v ČSN EN 12901:2000 (75 5701) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Definice

EN 12902 zavedena v ČSN EN 12902:2000 (75 5702) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické materiály a filtrační materiály - Metody zkoušení

EN 12915-1:2003 zavedena v ČSN EN 12915-1:2005 (75 5715) Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12915-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Granulované aktivní uhlí -
Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

Products used for the treatment of water intended for human consumption -
Granular activated carbon -
Part 2: Reactivated granular activated carbon)

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l¢eau destinée à la consommation humaine -
Charbon actif en grains -
Partie 2: Charbon actif en grains réactivé

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Granulierte
Aktivkohle -
Teil 2: Reaktivierte granulierte Aktivkohle

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12915-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva…………………………………………………………………………………………………………………………5

Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1          Předmět normy……………………………………………………………………………………………………………6

2          Normativní odkazy………………………………………………………………………………………………………..6

3          Termíny a definice………………………………………………………………………………………………………..6

4          Popis……………………………………………………………………………………………………………………….7

5          Fyzikální vlastnosti……………………………………………………………………………………………………….7

6          Chemické vlastnosti……………………………………………………………………………………………………..8

7          Specifické vlastnosti……………………………………………………………………………………………………..8

8          Metody zkoušení………………………………………………………………………………………………………….9

9          Označování, přeprava a skladování…………………………………………………………………………………….9

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o regenerovaném granulovaném aktivním uhlí……………………..11

Bibliografie………………………………………………………………………………………………………………………..14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12915-2:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do října 2003 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do října 2003.

Tato evropská norma sestává ze dvou částí. Obsahem části 1 jsou požadavky na čerstvé granulované aktivní uhlí a část 2 obsahuje požadavky na regenerované granulované aktivní uhlí.

Příloha A je informativní.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato část EN 12915 platí pro regenerované granulované aktivní uhlí používané k úpravě vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti regenerovaného granulovaného aktivního uhlí a stanoví požadavky a vhodné zkušební metody pro regenerované granulované aktivní uhlí. Poskytuje informace o jeho využití k úpravě vody.-- Vynechaný text --