ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                              Červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný

ČSN
EN 882

75 5803

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium aluminate

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Aluminate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Natriumaluminat

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 882:2004. Evropská norma EN 882:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 882:2004. The European Standard EN 882:2004 has the status of a Czech Standard

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 882 (75 5803) z dubna 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73475
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozímu vydání

Oproti předchozímu vydání došlo k rozšíření přílohy A o jakost obchodního výrobku a byla doplněna příloha B (normativní) týkající se všeobecných zásad bezpečnosti práce.

Citované normy

EN 1302 zavedena v ČSN EN 1302 (75 5816) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství, TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 882
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                     Nahrazuje EN 882:1997

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Hlinitan sodný

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Sodium aluminate

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Aluminate de sodium

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Natriumaluminat

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 882:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o hlinitanu sodném................................................................................... 12

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 882:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2005.

Tato norma nahrazuje EN 882:1997.

Mezi tímto vydáním a EN 882:1997došlo k těmto významným technickým změnám:

a)  odkaz na Směrnici EU 80/778/EEC z 1980-07-15 byl nahrazen odkazem na nejnovější platnou směrnici (viz [1]);

b)  byla vložena příloha B (normativní) určující všeobecné zásady bezpečnosti práce;

c)  byla rozšířena příloha A přidáním kapitoly A.2 „Jakost obchodního výrobku“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro hlinitan sodný krystalický používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti hlinitanu sodného krystalického, stanoví požadavky a odpovídající zkušební metody pro hlinitan sodný krystalický. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání hlinitanu sodného (viz přílohu B).-- Vynechaný text --