ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                                   Srpen 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

ČSN
EN 899

75 5853

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sulfuric acid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Acide sulfurique

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Schwefelsäure

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 899:2003. Evropská norma EN 899:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 899:2003. The European Standard EN 899:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 899 (75 5853) z prosince 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73474
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 899:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 899 (75 5853) z prosince 2003 převzala EN 899:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1483 zavedena v ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti

EN 26595 zavedena v ČSN EN 26595 (75 7404) Jakost vod - Stanovení veškerého arsenu - Spektrofotometrická metoda s diethyldithiokarbamanem stříbrným

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

EN ISO 11885 zavedena v ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)

ISO 910 dosud nezavedena

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 3423 dosud nezavedena

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 6332 zavedena v ČSN ISO 6332 (75 7433) Jakost vod - Stanovení železa - Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem

ISO 8288 zavedena v ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční spektrometrie

ISO 9174 dosud nezavedena

ISO 9965 zavedena v ČSN ISO 9965 (75 7480) Jakost vod - Stanovení selenu - Metoda atomové absorpční spektrometrie (technika hydridů)

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Upozornění na národní poznámky

K článku 5.2 byla doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technické normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 899
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80                                                                                                     Nahrazuje EN 899:1996

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Kyselina sírová

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Sulfuric acid

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l'eau destinée à la consommation humaine -
Acide sulfurique

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Schwefelsäure

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-04-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                       Ref. č. EN 899:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva………………………………………………………………………………………………………………………...5

Úvod………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1          Předmět normy…………………………………………………………………………………………………………...6

2          Normativní odkazy………………………………………………………………………………………………………..6

3          Popis………………………………………………………………………………………………………………………7

4          Kritéria čistoty…………………………………………………………………………………………………………….8

5          Metody zkoušení…………………………………………………………………………………………………………9

6          Označování - Přeprava - Skladování…………………………………………………………………………………12

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o kyselině sírové………………………………………………………..15

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla………………………………………………………………..16

Literatura…………………………………………………………………………………………………………………………17


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma (EN 899:2003) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do prosince 2003 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do prosince 2003.

Tato norma nahrazuje EN 899:1996.

Mezi tímto vydáním a EN 899:1996 došlo k těmto významným technickým změnám:

a)    nový postup vzorkování;

b)    adaptace k nové Směrnici EU 98/83/EC;

c)    rozšíření tabulky 2 o větší počet podrobností o materiálech kontejnerů.

Příloha A je informativní.

Příloha B je normativní.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená automatický souhlas s užíváním výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá regulaci nebo řízení národními úřady.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, uvedeného v této evropské normě, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro kyselinu sírovou používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny sírové a stanoví požadavky a vhodné metody zkoušení pro kyselinu sírovou.-- Vynechaný text --