ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.80                                                                                                                              Červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody
určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

ČSN
EN 14664

75 5821

 

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate, solid

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine - Sulfate de fer (III) solide

Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Eisen (III) sulfat, fest

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14664:2004. Evropská norma EN 14664:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14664:2004 The European Standard EN 14664:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73472
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN ISO 3696 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 3165 dosud nezavedena

ISO 5790:1979 zavedena v ČSN ISO 5790 (65 0336) Chemické výrobky technické - Všeobecné metody pro stanovení obsahu chloridových iontů - Merkurimetrická metoda

ISO 6206 dosud nezavedena

ISO 8213 dosud nezavedena

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k přílohám C a E doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství a TNK č. 104 Jakost vod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 14664
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.80

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě -
Síran železitý krystalický

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Iron (III) sulfate, solid

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement
de l’eau destinée à la consommation humaine -
Sulfate de fer (III) solide

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Eisen (III) sulfat,
fest

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14664:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Popis..................................................................................................................................................................................... 6

4          Kritéria čistoty....................................................................................................................................................................... 8

5          Metody zkoušení.................................................................................................................................................................. 9

6          Označování - Přeprava - Skladování.............................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Všeobecné informace o síranu železitém krystalickém.............................................................. 12

Příloha B (normativní)  Všeobecná bezpečnostní pravidla.................................................................................................... 15

Příloha C (normativní)  Analytické metody................................................................................................................................. 16

Příloha D (informativní)  Redukce Fe(III) ve stříbrné koloně.................................................................................................. 28

Příloha E (informativní)  Stanovení kadmia, chromu, niklu a olova (optickou emisní spektrometrií s indukčně
vázaným plazmatem (ICP/OES)).................................................................................................................................... 29

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 31


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14664:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do května 2005 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 2005.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku, kterého se tato evropská norma týká, na jakost vody určené k lidské spotřebě:

1)  tato norma neposkytuje žádné informace o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA;

2)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy týkající se používání a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

POZNÁMKA Shoda s touto normou neznamená přijetí nebo schválení užívání výrobku v kterékoliv členské zemi EU nebo EFTA. Používání tohoto výrobku stanoveného touto evropskou normou podléhá předpisům nebo řízení národními úřady.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro síran železitý krystalický používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Určuje vlastnosti síranu železitého krystalického, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro síran železitý krystalický (analytické postupy viz přílohu C). Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Stanoví rovněž pravidla bezpečného zacházení a používání síranu železitého krystalického (viz přílohu B).-- Vynechaný text --