ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                 Červen 2005

Všeobecné požadavky na stavební dílce
pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních
přípojek

ČSN
EN 14457

75 6305

 

General requirements for components specifically designed for use in trenchless construction of drains and sewers

Prescriptions générales pour composants utilisés dans la construction des réseaux d’évacuation et d’assainissement
sans tranchée

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen verwendet
werden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14457:2004. Evropská norma EN 14457:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14457:2004. The European Standard
EN 14457:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14457 (75 6305) z ledna 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14457:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14457 (75 6305) z ledna 2005 převzala EN 14457:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 773:1999 zavedena v ČSN EN 773 (75 6302) Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných tlakových stok a kanalizačních přípojek

Souvisící ČSN

ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění trubek používaných pro dodávku vody a odpady1) - Část 1: Pryž

ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 1: Zásady navrhování

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 13380 (75 6304) Všeobecné požadavky na stavební dílce pro opravy a renovace venkovních stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

Souvisící předpisy

Technické doporučení „Sanace stok a kanalizačních přípojek“

POZNÁMKA Technická doporučení jsou dostupná na adrese: HYDROPROJEKT CZ, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1, článkům 3.4, 3.5, 3.11, 4.7, 4.11, 4.14, 5.6, 5.7 a bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ, a.s., IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

 

_______________

1)    POZNÁMKA Při nejbližší revizi normy bude v jejím názvu nesprávný termín „odpady“ nahrazen správným termínem „odkanalizování“.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 14457
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Červenec 2004 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.030

Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie
stok a kanalizačních přípojek

General requirements for components specifically designed for use in
trenchless construction of drains and sewers

 

Prescriptions générales pour composants utilisés
dans la construction des réseaux d’évacuation et
d’assainissement sans tranchée

Allgemeine Anforderungen an Bauteile, die bei
grabenlosem Einbau von Abwasserleitungen und -
kanälen verwendet werden

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-04-23.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14457:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 “Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Funkční a rozměrové požadavky....................................................................................................................................... 7

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.2       Rozměry................................................................................................................................................................................ 7

4.2.1    Jmenovité světlosti............................................................................................................................................................. 7

4.2.2    Průměry................................................................................................................................................................................. 7

4.2.3    Mezní odchylky (tolerance) průměrů................................................................................................................................ 8

4.2.4    Přímost.................................................................................................................................................................................. 8

4.2.5    Pravoúhlost povrchů čel trub............................................................................................................................................. 8

4.2.6    Stavební délka trouby......................................................................................................................................................... 9

4.2.7    Rovnost dna......................................................................................................................................................................... 9

4.3       Drsnost stěn........................................................................................................................................................................ 9

4.4       Jakost.................................................................................................................................................................................... 9

4.5       Spoje.................................................................................................................................................................................... 10

4.6       Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 10

4.7       Odolnost proti obrusu....................................................................................................................................................... 10

4.8       Odolnost proti poškození čištěním tlakovou vodou.................................................................................................... 10

4.9       Úpravy na stavbě............................................................................................................................................................... 10

4.10     Povlaky a výstelky............................................................................................................................................................... 10

4.11     Dlouhodobé chování......................................................................................................................................................... 10

4.12     Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 10

4.13     Odolnost proti zatížení...................................................................................................................................................... 11

4.14     Těsnost............................................................................................................................................................................... 11

4.15     Teplota................................................................................................................................................................................. 11

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Měření průměru................................................................................................................................................................. 11

5.2.1    Vnitřní průměr dříku trouby............................................................................................................................................... 11

5.2.2    Vnější průměr dříku trouby............................................................................................................................................... 12

5.3       Měření odchylky dříku trouby od přímky......................................................................................................................... 12

5.4       Měření odchylky pravoúhlosti konců (čel) trouby......................................................................................................... 12

5.5       Rovnost dna....................................................................................................................................................................... 12

5.6       Zkoušky vodotěsnosti....................................................................................................................................................... 12

5.6.1    Zkouška pro trouby............................................................................................................................................................ 12

5.6.2    Zkouška pro spoje............................................................................................................................................................ 12

5.7       Zkoušky vzduchotěsnosti................................................................................................................................................. 14

6          Značení................................................................................................................................................................................ 14

Příloha A (informativní) Příklady trubních spojů....................................................................................................................... 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na trouby a jejich spoje, používané pro stoky a kanalizační přípojky, prováděné bezvýkopovými (bezrýhovými) technologiemi, kterými jsou „trubní protlak“, „mikrotunelování“ a „protlak s vodicí troubou“ podle EN 12889 NP1) a provozované jako gravitační systémy stok a kanalizačních přípojek podle EN 476NP1) při maximálním tlaku 40 kPa nebo jako tlakové systémy podle EN 773 při tlaku vyšším než 40 kPa.

Norma slouží jako všeobecný podklad pro vypracování nebo revizi norem výrobků. Nelze ji však použít k oceňování výrobků a stavebních technologií.

Není-li k dispozici norma výrobků, může být tato norma použita jako podklad k vypracování technických podmínek pro výrobky.

Tato norma se vztahuje na stavební dílce používané k odvádění splaškových odpadních vod, dešťových a povrchových vod, jakož i ostatních odpadních vod, např. průmyslových, pokud nepoškozují tyto stavební dílce.-- Vynechaný text --