ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.030                                                                                                                                      Duben 2005

Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí
a kanalizačních přípojek -
Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

ČSN
EN 13508-2

75 6901

 

Conditions of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system

Condition des réseaux ďévacuation et ďassainissement à ľextérieux des bâtiments - Partie 2: Système de codage
de ľinspection visuelle

Zustandserfassung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13508-2:2003. Evropská norma EN 13508-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13508-2:2003. The European Standard EN 13508-2:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13508-2 (75 6116) z prosince 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71760
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13508-2:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13508-2 (75 6116) z prosince 2003 převzala EN 13508-2:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 476:1997 zavedena v ČSN EN 476:1999 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

EN 752-1:1995 zavedena v ČSN EN 752-1:1997 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Všeobecně a definice

EN 752-5:1997 zavedena v ČSN EN 752-5:1998 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace

ISO 8601 zavedena v ČSN EN 28601 (97 8601) Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Prezentace data a času (ISO 8601, 1. vydání 1988 a tisková oprava 1:1991)

Souvisící ČSN

ČSN EN 124 (13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění

ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 72 2430-2 Malty pro stavební účely - Část 2: Průmyslově vyráběné malty

ČSN 72 2430-3 Malty pro stavební účely - Část 3: Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

ČSN 72 2430-4 Malty pro stavební účely - Část 4: Malty pro omítky

ČSN 72 2430-5 Malty pro stavební účely - Část 5: Speciální malty

ČSN 72 2627-1 Cihlářské prvky pro zvláštní účely - Část 1: Cihly kanalizační - rovnoběžky

ČSN 72 2627-2 Cihlářské prvky pro zvláštní účely - Část 2: Cihly kanalizační - klíny

ČSN 72 2632-1 Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce - Vápenopískové cihly plné (VCP)

ČSN EN 1916 (72 3146) Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 1917 (72 3147) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

ČSN EN 295-1 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky

ČSN EN 295-2 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

ČSN EN 295-3 (72 5201) Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební postupy

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN P ENV 13670-1 (návrh) (73 2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 12889 (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 7300 Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení


Strana 3

Souvisící předpisy

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.2, 3.3, 3.8, 3.9., 3.18, 3.22, 3.33, 8.4, 8.5, 11.2, 11.5, k příloze C, D, H a bibliografii doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13508-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.030

Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek -
Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

Conditions of drain and sewer systems outside buildings -
Part 2: Visual inspection coding system

 

Condition des réseaux ďévacuation
et ďassainissement à ľextérieur des bâtiments -
Partie 2: Système de codage de ľinspection visuelle

Zustandserfassung von Entwässerungssystemen
außerhalb von Gebäuden -
Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13508-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1                 Předmět normy.............................................................................................................................................................. 9

2                 Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 9

3                 Termíny a definice........................................................................................................................................................ 9

4                 Zdroje doplňujících informací................................................................................................................................... 13

5                 Všeobecně................................................................................................................................................................... 14

5.1             Účel................................................................................................................................................................................ 14

5.2             Metody........................................................................................................................................................................... 14

5.3             Použití kódovacího systému...................................................................................................................................... 14

5.4             Ekvivalentní národní kódovací systémy................................................................................................................... 15

5.5             Výměna dat................................................................................................................................................................... 15

5.6             Informace dodávané objednatelem........................................................................................................................ 15

6                 Kódovací systém stok a kanalizačních přípojek.................................................................................................... 15

7                 Stoky a kanalizační přípojky - základní informace................................................................................................. 16

7.1             Požadavky..................................................................................................................................................................... 16

7.2             Další základní informace........................................................................................................................................... 16

8                 Stoky a kanalizační přípojky - kódy........................................................................................................................... 17

8.1             Úvod............................................................................................................................................................................... 17

8.1.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 17

8.1.2          Hlavní kódy................................................................................................................................................................... 17

8.1.3          Charakterizace............................................................................................................................................................. 18

8.1.4          Kvantifikace.................................................................................................................................................................. 18

8.1.5          Poloha na obvodu....................................................................................................................................................... 18

8.1.6          Zjištěný nález na trubním spoji................................................................................................................................. 19

8.1.7          Poloha v podélném směru........................................................................................................................................ 19

8.1.8          Odkazy na fotodokumentaci...................................................................................................................................... 20

8.1.9          Odkazy na videozáznamy........................................................................................................................................... 20

8.1.10        Poznámky..................................................................................................................................................................... 20

8.2             Kódy vztahující se ke konstrukci stok a kanalizačních přípojek.......................................................................... 20

8.3             Kódy vztahující se k provozu stok a kanalizačních přípojek................................................................................. 24

8.4             Kódy k nálezům........................................................................................................................................................... 27

8.5             Další kódy..................................................................................................................................................................... 29

9                 Kódovací systém vstupních a revizních šachet..................................................................................................... 30

10              Vstupní a revizní šachty - základní informace........................................................................................................ 30

10.1           Požadavky..................................................................................................................................................................... 30

10.2           Další základní informace........................................................................................................................................... 31

11              Vstupní a revizní šachty - kódy.................................................................................................................................. 31

11.1           Úvod............................................................................................................................................................................... 31

11.1.1        Všeobecně................................................................................................................................................................... 31

11.1.2        Hlavní kódy................................................................................................................................................................... 32


Strana 7

                Strana

11.1.3        Charakterizace............................................................................................................................................................. 33

11.1.4        Kvantifikace.................................................................................................................................................................. 33

11.1.5        Poloha na obvodu....................................................................................................................................................... 33

11.1.6        Nález na spoji.............................................................................................................................................................. 33

11.1.7        Prostor šachty.............................................................................................................................................................. 33

11.1.8        Svislá poloha............................................................................................................................................................... 34

11.1.9        Odkazy na fotodokumentaci...................................................................................................................................... 34

11.1.10     Odkazy na videozáznamy........................................................................................................................................... 34

11.1.11     Poznámky..................................................................................................................................................................... 34

11.2           Kódy ke konstrukci vstupních a revizních šachet.................................................................................................. 34

11.3           Kódy k provozu vstupních nebo revizních šachet.................................................................................................. 39

11.4           Kódy k nálezům ve vstupních a revizních šachtách.............................................................................................. 41

11.5           Další kódy..................................................................................................................................................................... 44

12              Dokumentace.............................................................................................................................................................. 45

Příloha A (normativní) Ekvivalentní národní kódovací systémy............................................................................................. 46

Příloha B (informativní) Formát pro elektronický přenos kódovaných dat........................................................................... 47

Příloha C (informativní) Doporučený systém kódování základních informací
o stokách a kanalizačních přípojkách..................................................................................................................... 51

Příloha D (informativní) Doporučený systém kódování základních informací
o vstupních a revizních šachtách.............................................................................................................................. 58

Příloha E (informativní) Vzor přejímacího protokolu................................................................................................................ 65

Příloha F (informativní) Příklady fotodokumentace ke kódování stok a kanalizačních přípojek...................................... 66

Příloha G (informativní) Příklady fotodokumentace ke kódování vstupních a revizních šachet....................................... 94

Příloha H (informativní) Zdroje doplňujících informací............................................................................................................ 105

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 108


Strana 8

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 165 „Kanalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2006.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Maďarska, Malty, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Soubor norem EN 13508 „Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek“ obsahuje tyto části:

      Část 1: Všeobecné požadavky

      Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

Další části, zabývající se jinými metodami kontroly, budou případně doplněny později.

Při navrhování této části evropské normy bylo přihlédnuto k dalším normám, především EN 752 „Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek“.

Pro modifikaci softwarových programů pro stávající systémy datových souborů a kódování na kódovací systém podle této normy, jakož i pro zajištění potřebných školení pracovníků kontroly je povoleno přechodné období do května 2006 (tj. 36 měsíců po schválení této evropské normy) a zároveň je nutno nejpozději k tomuto datu zrušit národní normy, které jsou s ní v rozporu.

Kontrolní programy, které byly zahájeny před zavedením této normy na základě národních předpisů, mohou být ukončeny podle původního kódovacího systému.


Strana 9

Úvod

Při zpracování návrhu této normy byly přezkoumány dosavadní národní kódovací systémy. Aby byla udržena návaznost na dosavadní data, pokusila se TC 165/WG 22 zajistit, aby každý záznam o zjištěném nálezu ve stávajícím národním systému měl k dispozici ekvivalentní kód nebo ekvivalentní kódovou kombinaci. Tím by měl být umožněn přenos dosavadních dat do nového kódovacího systému.

Stupeň podrobnosti zjišťování stavu je dosud v jednotlivých zemích rozdílný. Volba charakteristik stavu, které mají být zaznamenávány a rozsah detailů jsou přenechány na objednateli.

Pro úplné používání této normy je nutné intenzivní školení pracovníků kontroly a přizpůsobení (modifikace) softwaru.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek prohlídkou, dále pro základní kodifikaci, zohlednění vnějších podmínek a další informace.

Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budov.

Tato část normy stanovuje kódovací systém pro popis nálezu provedený vizuální prohlídkou uvnitř stok a kanalizačních přípojek a ve vstupních a revizních šachtách. Případně může být tato část normy, ve shodě s požadavky objednatele, použita i pro tlakové a podtlakové systémy.

Tato část normy neobsahuje všeobecné požadavky na provádění prohlídek.-- Vynechaný text --