ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20; 23.060.99; 91.140.60                                                                                                       Březen 2005

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody
zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým
přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

ČSN
EN 13077

75 5418

 

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) -
Family A, type B

Dispositifs de protection contre la pollution de ľeau potable par retour - Surverse avec trop-plein non-circulaire (totale) -
Famille A, type B

Sicherungseinrichtungen zum Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch Rückfließen - Freier Auslauf
mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt) - Familie A, Typ B

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13077:2003. Evropská norma EN 13077:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13077:2003. The European Standard EN 13077:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13077 (75 5416) z července 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71614
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

V celém textu normy je termín „receiver“ překládán jako „zásobovaná nádrž“ (v souladu s ČSN EN 1717 a ČSN EN 13076). V ČSN 73 6660 se používá i termín „přerušovací nádrž“.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13077:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13077 (75 5416) převzala EN 13077:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1717:2000 zavedena v ČSN EN 1717:2002 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Souvisící ČSN

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 12729 (75 5415) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

ČSN EN 13078 (75 5419) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad- Skupina A - Druh C

ČSN EN 13079 (75 5417) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D

ČSN EN 13076 (75 5461) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A

Souvisící předpisy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a k obrázku 4 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Milan Heřt

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13077
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Listopad 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.060.20; 23.060.99; 91.140.60

Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem -
Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B

Devices to prevent pollution by backflow of potable water -
Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A, type B

 

Dispositifs de protection contre la pollution de ľeau
potable par retour - Surverse avec trop-plein non-
circulaire (totale) - Famille A, type B

Sicherungseinrichtungen zum Schutz
des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch
Rückfließen - Freier Auslauf mit nicht
kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt) -
Familie A, Typ B

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13077:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 8

5          Grafická značka................................................................................................................................................................... 8

6          Materiály................................................................................................................................................................................ 8

7          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

8          Značení (nevyžaduje se u zařízení zhotovených na místě)........................................................................................ 12

9          Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 12

Příloha A (informativní) Vztah mezi h a l pro volný výtok skupiny A, druhu B s obdélníkovým přepadem...................... 13

Příloha B (informativní) Alternativní uspořádání....................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 164 „Vodárenství“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2004.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

K případným nepříznivým účinkům výrobku uvedeného v této evropské normě na jakost vody určené k lidské spotřebě:

a)  tato norma neposkytuje žádnou informaci o možných omezeních v používání tohoto výrobku v zemi, která je členem EU nebo EFTA1);

b)  předpokládá se, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, stávající národní předpisy, týkající se použití a/nebo vlastností tohoto výrobku, zůstávají v platnosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví vlastnosti a požadavky na volné výtoky s nekruhovým přepadem (neomezené) skupiny A, druhu B při jmenovité průtočné rychlosti nepřesahující 3 m/s. Volné výtoky jsou zařízení k ochraně pitné vody před znečištěním ve vnitřních vodovodech.Tato norma platí pro volné výtoky s nekruhovým přepadem v průmyslově vyráběných zařízeních a pro volné výtoky v zařízeních zhotovených na místě, a stanoví fyzikálně chemické vlastnosti konstrukčních materiálů použitých k účelům a aplikacím, které zajišťují, aby v průběhu běžného provozu byl zajištěn soulad s touto normou.

Příloha A je nomogram vztahů mezi rozměry pro obdélníkový přepad, zatímco příloha B obsahuje odkazy k alternativním konstrukcím ochranných jednotek.-- Vynechaný text --